Extra informatie

Voorwaarden autoverzekering

De voorwaarden van een autoverzekering zijn niet onbelangrijk. Als je een nieuwe auto koopt, dan wil je die ook goed verzekeren. Een all riskverzekering is dan verstandig. Dit is een WA (voor schade die je aan anderen toebrengt) plus volledig cascoverzekering (voor schade aan de eigen auto ongeacht de schuldvraag).

In hoofdlijnen zijn de voorwaarden van de autoverzekering bij de verschillende verzekeraars gelijk. De voornaamste verschillen zitten in de de gehanteerde bonus/malus-ladder en de nieuwwaarderegeling, die beide zijn getest door de Consumentenbond. Je leest er alles over in de Consumentengids van april 2010.

De premieverschillen zijn daarentegen heel groot. Factoren die van invloed zijn op de premie zijn het aantal schadevrije jaren, je leeftijd en woonplaats, het aantal kilometers dat je jaarlijks rijdt, het gewicht van de auto en concurrentie-overwegingen. Een verzekeraar kan je naar eigen inzicht inschalen. Hier gelden geen vaste regels voor.

Wil je weten bij welke verzekeraar je het beste een offerte kunt opvragen: vul je gegevens in en vergelijk de autoverzekeringen. 

WA plus volledig cascoverzekering

Als je een WA plus volledig cascoverzekering afsluit, heb je eigenlijk een WA-verzekering, een beperkt cascoverzekering en een cascoverzekering.
De WA is wettelijk verplicht en dekt de schade die je aan andere personen en hun zaken toebrengt voor zover je daarvoor volgens de wet aansprakelijk bent. De schuldvraag is daarbij niet van belang.

Beperkt casco

De beperkt cascoverzekering dekt de schade aan je eigen auto, ontstaan door oorzaken als:

 • brand;
 • diefstal;
 • ruitbreuk;
 • storm;
 • botsing met dieren.

De beperkt cascoverzekering wordt altijd gesloten in combinatie met WA en heet dan WA-Extra of WA-Plus.

Een volledig cascoverzekering dekt ook schade door 'van buiten komende oorzaken' zoals botsen, slippen, van de weg of te water raken. Bij een casco-schade is er doorgaans sprake van een terugval op de bonus/malus-ladder. Bij schade die valt onder het beperkt casco is dat niet het geval. Sommige verzekeraars maken bij diefstal daarop een uitzondering als de auto niet goed was beveiligd.

Accessoires

Zaken die een duidelijke wijziging van de auto betekenen, zoals een schuifdak of een LPG-installatie, zijn voor de cascoverzekering alleen gedekt als ze zijn opgegeven en in de premieberekening zijn verwerkt. Accessoires die de veiligheid bevorderen (gevarendriehoek, pechlamp en brandblusser) zijn gratis meeverzekerd.

Schadevergoeding

Als de auto total loss is wordt maximaal het verschil tussen de waarde vóór en na het ongeval uitgekeerd. Bij de bepaling van de waarde vóór het ongeval, gaan verzekeringsmaatschappijen uit van richtprijzen op basis van de leeftijd van de auto, het aantal gereden kilometers en de staat van onderhoud. De waarde na het ongeval wordt meestal vastgesteld door opkopers een bod op het wrak te laten uitbrengen.

Nieuwwaarderegeling

De nieuwwaarderegeling speelt een rol als er sprake is van totaal verlies (bijvoorbeeld door een ongeluk of door diefstal) van een nieuwe auto. Gedurende een bepaalde periode krijg je dan de nieuwwaarde van de auto vergoed. Daarmee wordt het bedrag bedoeld dat nodig is om dezelfde of een gelijkwaardige auto aan te schaffen. De ene verzekeraar neemt hierbij daadwerkelijk de nieuwwaarde (meestal het bedrag waarvoor de auto in de catalogus staat) als uitgangspunt. Andere verzekeraars baseren zich hierbij op de aanschafwaarde, ofwel het bedrag dat bij de aanschaf is betaald. Soms wordt eerst een bepaalde periode de nieuwwaarde en daarna de aanschafwaarde als uitgangspunt genomen. De aanschafwaarde ligt bij auto's vrijwel altijd lager dan de nieuwwaarde. De nieuwwaarde en cataloguswaarde zijn doorgaans aan elkaar gelijk, behalve als de auto niet meer nieuw leverbaar is. Een aantal verzekeraars heeft het bedrag van de nieuwwaarde gemaximeerd op 100% van de aanschafwaarde of 110% van de verzekerde som. Een nieuwwaarderegeling is doorgaans 12 maanden geldig, maar ook langere perioden van 18, 24 en 36 maanden komen steeds vaker voor. Deze langere periode is soms standaard opgenomen, maar vaak geldt het als optionele dekkingsmogelijkheid. Zodra de nieuwwaarde periode is afgelopen, wordt een afschrijvingsregeling gehanteerd. Ook deze verschilt weer per verzekeraar. In het vierde jaar en verder krijg je doorgaans alleen de dagwaarde vergoed. Om de dagwaarde te bepalen wordt gebruik gemaakt van koerslijsten, meestal de lijst van de ANWB.

Occasionwaarderegeling

Let voor de verzekering van een tweedehandsauto op de occasionwaarderegeling. Hiermee krijg je bij totaal verlies het bedrag terug dat je zelf voor de tweedehandsauto hebt betaald. Omdat een auto na aankoop in waarde daalt, is een uitkering van de occasionwaarde gunstiger dan de dagwaarde. Het kan honderden euro’s schelen.

Niet iedere maatschappij biedt de occasionwaarderegeling gaan. Bij de verzekeraars die deze regeling hebben opgenomen is het een standaard onderdeel van de allrisk- of beperkt cascopolis. Het kost niets extra.

Het kan het uitmaken waar de auto is gekocht. Bij nogal wat verzekeraars komt de auto alleen voor de regeling in aanmerking als hij gekocht is bij een bij Bovag aangesloten bedrijf of een officiële merk(sub)dealer. Bij sommige aanbieders moet de auto zijn gekocht bij een autobedrijf met inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Een tweedehandsauto gekocht van een particulier valt dan buiten de occasionwaarderegeling .Bij een aantal verzekeraars hoef je de aanschafwaarde alleen aan te tonen met een originele nota en/of het bankafschrift waaruit de betaling aan de verkoper blijkt.

Jonge occasions (12 maanden oud) vallen soms onder de nieuwwaarderegeling, soms onder de occasionwaarderegeling en soms nergens onder. Dit kan gevolgen hebben voor een eventuele schade-uitkering.

Eigen risico autoverzekering

Bijna alle verzekeraars (behalve Allsecur, Centraal Beheer, Interpolis en Onna-onna) hanteren bij casco-schade een eigen risico. De hoogte daarvan hangt onder meer af van de schadeoorzaak, de beveiliging, de waarde van de auto, leeftijd bestuurder en het betrokken reparatiebedrijf.

Bij een aantal verzekeraars kun je het eigen risico afkopen. Keuze voor een hoger eigen risico, tegen premiekorting, is bij meer maatschappijen mogelijk. Deze premiekorting is vaak gemaximeerd en kan afhankelijk zijn van de regio waarin je woont. Als je een hoge bonuskorting hebt opgebouwd is je voordeel een stuk kleiner dan wanneer je laag op de ladder staat. Het extra eigen risico dat bij een eventuele schade voor jouw rekening komt, is echter even hoog.

Bij een goede beveiliging van de auto laat een aantal verzekeraars het eigen risico bij diefstal, inbraak of joyriding weer vervallen. Overigens worden nieuwe auto's tegenwoordig alle met startonderbrekers afgeleverd.

Let op!

Een aantal verzekeraars hanteert geen of een lager eigen risico als je de schade aan je auto laat herstellen bij een door de maatschappij aangewezen schadeherstelbedrijf. Voor een WA-schade geldt in de regel geen eigen risico.

Veiligheidseisen

Steeds belangrijker bij het casco-verzekeren van auto's zijn de veiligheidseisen met betrekking tot diefstal, braak en joyriding die de verzekeraars stellen. Hierbij wordt altijd uitgegaan van een SCM/TNO-goedgekeurd systeem of een gelijkwaardig systeem.

Er zijn drie soorten beveiligingssystemen met SCM-certificatie te verkrijgen:

 • Startonderbrekers (klasse 1);
 • Alarmsystemen (klasse 2 en 3);
 • Voertuigvolgsystemen (klasse 4 en 5).

Bij diefstalgevoelige auto's moet je denken aan sportwagens, sportieve uitvoeringen (GTI etc.), vierwiel aangedreven auto's, cabriolets, terreinauto's, alle BMW- en Mercedesmodellen en bepaalde types van bijvoorbeeld Alfa Romeo, Nissan en Toyota.

Voor diefstalgevoelige auto's kunnen hogere eisen gelden, of kunnen de eisen bij een lagere cataloguswaarde ingaan. Bij sommige verzekeraars gelden geen eisen hoger dan klasse 1. Dit betekent echter niet dat je daar gemakkelijk je dure auto kunt verzekeren. Integendeel, vaak hanteren deze verzekeraars lage acceptatiegrenzen. Een dure auto verzekeren ze gewoon niet.

Uitsluitingen

Voor WA en (beperkt) casco gelden over het algemeen de volgende uitsluitingen. De schade is niet gedekt als:

 • bestuurder geen rijbewijs heeft;
 • schade is ontstaan tijdens snelheidsproeven;
 • schade is ontstaan met goedvinden van verzekerde;
 • schade is ontstaan door opzet;
 • auto 'verhuurd' was aan iemand anders;
 • anderen tegen betaling werden vervoerd (geldt niet voor carpoolen);
 • schade aan eigen auto het gevolg is van rijden onder invloed (alcohol of andere bedwelmende middelen). In het geval van een WA-schade proberen sommige verzekeraars de schade op jou te verhalen. 

Let op!

Zoals voor alle verzekeringen, geldt ook nu dat er geen uitkering plaastvindt bij natuurrampen, gewapend conflict, (burger-)oorlogen, oproer, beslag door de overheid en atoomkernreacties.

Overigens keert de WA-verzekering altijd uit (het slachtoffer mag namelijk niet de dupe worden van jouw fout of verzuim). In een aantal gevallen zal de verzekeraar echter proberen de schade op jou te verhalen.

Autoruitschade?

Bij een autoverzekering met beperkt casco is ruitschade vaak standaard gedekt. Bij een allriskverzekering eveneens. Let er wel op of glazen (schuif-) daken worden vergoed, want dat is niet overal het geval. Weet ook dat ruiten altijd gedekt zijn, maar het glas in lampen niet. Om kosten te besparen kun je de ruit het beste laten vervangen door een met de verzekeraar samenwerkend glasbedrijf. Je betaalt dan geen of hooguit de helft van het eigen risico. Een sterretje laten herstellen gaat zelfs helemaal niet ten koste van het eigen risico.

De meeste autoverzekeraars werken samen met een of meer glasbedrijven, zoals Carglass, Kwikfit, Autototaalglas, Glasgarage, Glasgarant of Glassconnect. Kies je voor een met de verzekeraar samenwerkend bedrijf en heb je vervangend vervoer nodig dan kan de verzekeraar dat ook vaak regelen. Wil je bij weten welk glasbedrijf jij kunt aankloppen? Kijk dan op de groene kaart.

Contractduur

Op 1 januari 2010 is er een einde gekomen aan de zogeheten stilzwijgende verlenging. Consumenten worden voortaan vooraf geïnformeerd over de datum waarop een verzekering wordt verlengd en de mogelijkheden om eventueel op te zeggen. Bovendien is een contracttermijn van één jaar voortaan het standaard uitgangspunt. Nadat het contract voor de eerste keer verlengd is, hebben deze contracten voor de consument een maximale opzegtermijn van een maand. Let op, dit is nog niet hetzelfde als een verzekering die op ieder moment kan worden opgezegd, zoals bij onder andere ANWB, ASR, Ditzo, Inshared of Verzekeruzelf.nl voor nieuwe polissen het geval is.

Royementsverklaring

Voorheen ontving je bij opzegging van de verzekering een royementsverklaring met daarin het aantal schadevrije jaren. Deze papieren verklaring moest over de post worden doorgestuurd naar de nieuwe verzekeraar. Deze kostbare en tijdrovende uitwisseling van papier is sinds enige jaren vervangen door het systeem Roy-data.

Inhoudelijk is de werking nog hetzelfde. De nieuwe verzekeraar neemt bij aanvang het aantal schadevrije jaren over dat je bij de vorige verzekeraar had. Deze informatie haalt hij nu uit Roy-data. In deze database zijn alle royementsgegevens vanaf 1 september 2007 opgenomen. In principe werken alle alle verzekeraars hieraan mee.

Helaas bestaan er geen regels voor het vaststellen van het aantal schadevrije jaren van autobezitters. Dit gebeurt in principe aan de hand van de bonus-malus ladder. Door verschillen in zowel de lengte van de gehanteerde bonus-malus ladders (het aantal treden) als het aantal treden dat je terugvalt na een schade, kan het aantal schadevrije jaren er in een identieke situatie bij twee verschillende aanbieders compleet anders uitzien.

Premie-restitutie

Wanneer je auto door diefstal of ongeluk totaal verloren gaat, als je de auto verkoopt, of als je emigreert of overlijdt, heb je geen autoverzekering meer nodig. Niet elke verzekeraar geeft de ongebruikte premie echter volledig terug aan jou of je nabestaanden.

Sommige verzekeraars houden kosten in of schorten de premie op als aanbetaling op de nieuwe verzekering voor een nieuwe auto.

Autoverzekering opzeggen

Wanneer uw verzekeraar de voorwaarden van de autoverzekering of de premie wijzigt, mag je zonder opzegtermijn de verzekering beëindigen. Bij sommige verzekeraars mag dat echter niet als de wijziging een verbetering inhoudt.

Wat zijn de goedkoopste en duurste verzekeraars? Wij bekeken wat de beste autoverzekering is.

Deel bericht via: