icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Inloggen Maak gratis kennis

Doe mee aan ons Zonnecollectief
en bereken wat jij kunt besparen

Voorwaarden 'Vraag & Antwoord'

Bij elk (test)dossier op de website kunnen leden via ‘Vraag & Antwoord’ (een pagina in het dossier) vragen stellen aan andere leden. Welke regels gelden voor het gebruik van 'Vraag & Antwoord' en waar kunt u terecht als u een klacht heeft over een geplaatste mededeling?

Snel naar:

 1. Rechten en plichten van gebruikers
 2. Hergebruik van bijdragen
 3. Aansprakelijkheid en toepasselijk recht
 4. Persoonlijk wachtwoord
 5. Gedragsregels
 6. Privacy
 7. Klachten
 8. Wijzigingen

Rechten en plichten van gebruikers

1. Dit document is een overeenkomst tussen u als gebruiker van het websitegedeelte 'Vraag & Antwoord' van de Consumentenbond (hieronder: CB).

2. Als u een bijdrage wilt plaatsen op 'Vraag & Antwoord', moet u ingelogd zijn als lid van de Consumentenbond. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruikmaken van 'Vraag & Antwoord', maar kunnen daarop geen bijdragen plaatsen en geen antwoorden op vragen lezen.

3. U kunt slechts deelnemen aan 'Vraag & Antwoord' als u heeft aangegeven kennis te hebben genomen van, en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden.

4. U mag 'Vraag & Antwoord' alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

5. Bijdragen van deelnemers worden niet voorafgaand aan plaatsing door de CB gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die deze plaatste en is niet noodzakelijkerwijs de mening van de CB.

6. Lezers van 'Vraag & Antwoord' moeten bijzonder voorzichtig zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van de deelnemers. Dit is vooral van belang bij adviezen op financieel, medisch en juridisch gebied, waarvoor altijd een deskundige en professionele adviseur dient te worden geraadpleegd.

Hergebruik van bijdragen

7. Door gebruik van het forum geeft u de CB de onherroepelijke volmacht om uw bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie in onze uitgaven (tijdschriften, boeken, websites, elektronische nieuwsbrieven, andere gedrukte en digitale media, televisieprogramma's en andere media).

8. U geeft de CB tevens toestemming om uw bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. De CB is niet verplicht bij publicatie van enige bijdrage de auteur of diens gebruikersnaam te noemen.

9. Het is andere partijen dan de CB niet toegestaan bijdragen op het 'Vraag & Antwoord' te kopiëren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de gebruiker of van de CB als diens gevolmachtigde.

10. Het is andere partijen dan de CB, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van de CB samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan 'Vraag & Antwoord' te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

11. De CB is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, noch in Nederland, noch daarbuiten, van uw activiteiten op 'Vraag & Antwoord'.

12. De CB sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van 'Vraag & Antwoord' dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om 'Vraag & Antwoord' te gebruiken en/of te raadplegen.

13. 'Vraag & Antwoord' wordt beheerd door de CB. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van 'Vraag & Antwoord' vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

14. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.

15. Door gebruik van 'Vraag & Antwoord' aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van de CB in geval de CB schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze voorwaarden.

Persoonlijk wachtwoord

16. Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot 'Vraag & Antwoord', maakt elke gebruiker gebruik van de inloggegevens behorende bij het lidmaatschap bij de Consumetenbond. Het plaatsen van een bijdrage op 'Vraag & Antwoord' is pas mogelijk nadat het wachtwoord via het login-scherm wordt ingetoetst.

17. Als gebruiker dient u uw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. U draagt zorg dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord.

18. Als u het vermoeden heeft dat uw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u de CB daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen via het contactformulier op onze website. De CB zal u dan zo spoedig mogelijk per e-mail een nieuw wachtwoord toesturen.

Gedragsregels

19. Bijdragen aan 'Vraag & Antwoord' worden geplaatst zonder tussenkomst van de CB. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers.

20. De CB behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van 'Vraag & Antwoord'.

Dat kan het geval zijn bij:

 • discriminerende of beledigende commentaren;
 • onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen;
 • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands;
 • het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
 • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers;
 • gedrag dat de ongestoorde beleving van 'Vraag & Antwoord' door anderen hindert;
 • het zich voordoen als een andere persoon;
 • het plaatsen van commerciële boodschappen;
 • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

21. Het plaatsen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op 'Vraag & Antwoord' is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het noemen van de bron zelf, eventueel voorzien van een link naar (uitsluitend) de voorpagina van de betreffende website.

22. Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is inherent aan het karakter van 'Vraag & Antwoord', maar dient altijd op zorgvuldige wijze te gebeuren, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

23. Als er op een bijdrage aan 'Vraag & Antwoord' die expliciet tot een van de andere leden gericht is, na 1 maand nog geen reactie geplaatst is, dan wordt deze bijdrage verwijderd. Degene van wie deze bijdrage is, wordt hierover op 'Vraag & Antwoord' in kennis gesteld. Het staat degene dan vrij om zijn vraag nogmaals op 'Vraag & Antwoord' te plaatsen.

Privacy

24. De wijze waarop de CB omgaat met door consumenten verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in een Privacyverklaring.

Klachten

25. Klachten kunt u kenbaar maken via de mogelijkheden als beschreven in artikel 14 van de Consumentenvoorwaarden. Uw klacht wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.

26. Mocht u zich niet kunnen vinden in de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht, binnen een redelijke termijn na de oorspronkelijke afhandeling, gemotiveerd indienen bij de Directie.

27. De Directie verplicht zich binnen dertig dagen schriftelijk aan de consument mede te delen in hoeverre de klacht gegrond is bevonden en of, en zo ja op welke wijze, aan de bezwaren van de consument wordt tegemoetgekomen.

Wijzigingen

28. De CB heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.