icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Inloggen Maak kennis

Minigids Dieet over gezond en verantwoord eten
Vraag hem nu aan!

Gebruikersvoorwaarden website(s) Consumentenbond

Welke regels gelden voor het gebruik van websites van de Consumentenbond? En waar kunt u terecht als u een klacht hebt?

Snel naar:

 1. Toepasselijkheid
 2. Aanmelding en registratie
 3. Gedragsregels
 4. Waarschuwing
 5. Hergebruik van bijdragen
 6. Aansprakelijkheid
 7. Klachten
 8. Privacy
 9. Toepasselijk recht
 10. Wijzigingen

Toepasselijkheid

Artikel 1.
Deze Gebruikersvoorwaarden tussen u als deelnemer en/of gebruiker van de website(s) van de Consumentenbond (hierna: CB-websites) en de Consumentenbond (hierna: CB/wij). Door gebruik van de CB-websites geeft u aan akkoord te zijn met deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 2.
Deze Gebruikersvoorwaarden gelden als:

a. U de CB-website(s) bezoekt;

b. U reviews, klachten, reacties, berichten, meldingen, vragen of andere bijdragen op de CB-websites plaatst. Hieronder vallen in ieder geval de volgende websites en/of websitepagina's:

Aanmelding en registratie

Artikel 3.
Bij aanmelding als full-service-lid van de CB ontvangt u een e-mail met instructies hoe u een strikt persoonlijke inlognaam en wachtwoord kunt aanvragen voor toegang tot het full-service-ledengedeelte van onze website. U moet uw inloggegevens zorgvuldig bewaren en geheim houden. U mag deze gegevens niet verspreiden of met anderen delen.

Artikel 4.
Voor sommige gedeeltes van onze websites geldt dat u geen inhoudelijke bijdrage kunt plaatsen op de CB-website(s), als u zich niet eerst heeft geregistreerd en ingelogd bent.

Artikel 5.
Als u het vermoeden hebt, dat uw inloggegevens, als bedoeld in artikel 3 bij een onbevoegde derde bekend (kunnen) zijn, moet u de CB daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Dit kan op de volgende manieren:

 • Telefonisch: 
  Service & Advies, telefoon (070) 445 45 45
  Maandag tot en met donderdag 8.00 uur - 20.00 uur
  Vrijdag 8.00 uur - 17.30 uur
 • E-mail:  
  Via het contactformulier
 • Online:  
  Via 'Mijn Consumentenbond' (kies na inloggen voor 'Mijn abonnementen')
 • Post:  
  Consumentenbond, Service & Advies
  Postbus 1000, 2500 BA Den Haag

Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk nieuwe inloggegevens toesturen.

Gedragsregels

Artikel 6.
U mag de CB-website(s) alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De CB-website(s) staan tevens open voor reacties van ondernemingen naar aanleiding van rechtstreeks tot die ondernemingen gerichte bijdragen. Een bijdrage van een deelnemer geeft uitsluitend de mening van deze deelnemer weer en is niet noodzakelijkerwijs de mening van de CB.

Artikel 7.
De CB beheert de CB-websites. Wij kunnen bijdragen van deelnemers op naleving van deze Gebruikersvoorwaarden controleren. Wij controleren, al naar gelang de inhoud van de bijdrage:

 • Voorafgaand aan plaatsing; of
 • Steekproefsgewijze na plaatsing; of
 • Achteraf op basis van klachten (zie artikelen 12 en 19).

Artikel 8.
U mag op de CB-website(s) geen strafbare en/of onrechtmatige activiteiten ontplooien of daartoe aanzetten. Niet toegestaan zijn tevens:

 • Discriminerende of beledigende commentaren;
 • Onwelvoeglijk taalgebruik;
 • Het gebruik van een andere taal dan het Nederlands;
 • Het noemen van privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
 • Onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers;
 • Gedrag dat de ongestoorde beleving van het gebruikersgedeelte door anderen hindert;
 • Het zich voordoen als een andere persoon;
 • Het plaatsen van commerciële boodschappen;
 • Onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

Artikel 9.
U mag geen teksten op de CB-website(s) plaatsen die zijn gekopieerd uit andere bronnen, zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken. U mag wel de bron zelf noemen, eventueel voorzien van een link naar (uitsluitend) de voorpagina van de betreffende website. Ook mag u een beknopt citaat uit uw bron plaatsen.

Artikel 10.
Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is gezien de aard van onze werkzaamheden inherent aan het karakter van de CB-websites. U moet dat altijd op zorgvuldige wijze doen, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

Artikel 11.
De CB behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden. Wij kunnen deelnemers die deze Gebruikersvoorwaarden overtreden, uitsluiten van verder gebruik van de CB-website(s).

Artikel 12.
Waar van toepassing zal de CB mogelijkheden bieden om online bezwaar aan te tekenen tegen op de CB-website(s) geplaatste teksten van deelnemers. Dit gebeurt elektronisch via de aanklikbare individuele bezwaarknop.

Waarschuwing

Artikel 13.
Wij raden u aan om bijzonder voorzichtig te zijn met het volgen van advies dat andere deelnemers op de CB-websites geven. Dit is vooral van belang bij adviezen op financieel, medisch en juridisch gebied. Raadpleeg hiervoor altijd een deskundige en professionele adviseur.

Hergebruik van bijdragen

Artikel 14.
Door gebruik te maken van de CB-websites geeft u de CB toestemming om uw bijdrage te gebruiken in onze uitingen c.q. publicaties, met uitzondering van uitingen c.q. publicaties voor promotionele doeleinden.

Artikel 15. 
Zonder onze voorafgaande toestemming mag u geen bijdragen van de CB-website(s) kopiëren, bewerken of publiceren, of samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan de CB-websites publiceren. Dat mag ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks.

Aansprakelijkheid

Artikel 16.
U bent aansprakelijk voor alle gevolgen van uw activiteiten op de CB-website(s) en voor onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van uw inloggegevens.

Artikel 17.
Door gebruik van de CB-websites aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van de CB, als de CB schade lijdt doordat u zich niet houdt aan deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 18.
De CB is niet aansprakelijk voor een (tijdelijke) onmogelijkheid om de CB-website(s) te gebruiken en/of te lezen.

Klachten

Artikel 19.
Klachten kunt u elektronisch kenbaar maken via de aanklikbare individuele bezwaarknop of via het reactieformulier op onze website. Omschrijf en onderbouw uw klacht, bij voorkeur met kopie van de bijdrage en met vermelding van het webadres of url uit de adresbalk van uw browser. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden. Is er geen bezwaarknop beschikbaar, dan kunt u uw klacht indienen op de manier die in artikel 5 is aangegeven.

Artikel 20.
De Webredactie neemt uw klacht zo snel mogelijk in behandeling. U krijgt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen antwoord. Als u het oneens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw bezwaar binnen 30 dagen na afhandeling schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de Directie van de CB (adres: Postbus 1000, 2500 BA Den Haag). De Directie van de CB laat u binnen 30 dagen na ontvangst van uw bezwaar weten of en zo ja op welke wijze wij aan uw bezwaar tegemoet zullen komen.

Privacy

Artikel 21.
De manier waarop wij omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in een Privacyverklaring. Daarin staat ons cookiebeleid. 

Toepasselijk recht

Artikel 22.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

Wijzigingen

Artikel 23.
De CB heeft het recht om wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden aan te brengen.