icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Inloggen Maak gratis kennis

Nog niet ingeschreven?
Doe mee met het Energiecollectief

Voorwaarden Reviews & Ratings

Snel naar:

 1. Rechten en plichten van gebruikers
 2. Aansprakelijkheid en toepasselijk recht
 3. Persoonlijk wachtwoord
 4. Persoonlijk wachtwoord
 5. Persoonlijke gegevens
 6. Klachten

Rechten en plichten van gebruikers

1. Dit document is een overeenkomst tussen jou als deelnemer aan het gebruikersgedeelte Reviews & Ratings (hieronder: R&R) van de website van de Consumentenbond (hieronder: CB-website) en de Consumentenbond (hieronder: CB).

2. Als je een bijdrage wilt plaatsen op R&R, moet je je registreren en inloggen op de website. Je krijgt dan persoonlijke inloggegevens toegewezen. Als je je niet registreert, kun je als lezer gebruikmaken van de CB-website en kun je bijdragen plaatsen of antwoorden op vragen lezen.

3. Door gebruik van R&R op de CB-website geef je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn gegaan met deze gebruikersvoorwaarden. De CB heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen.

4. Je mag R&R op de CB-website alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

5. Bijdragen van deelnemers op R&R worden voorafgaand aan plaatsing door de CB gelezen en goedgekeurd indien deze in overeenstemming zijn met de algemene en de sitevoorwaarden. Een bijdrage op R&R van een deelnemer geeft uitsluitend de mening weer van deze deelnemer en is niet noodzakelijkerwijs de mening van de CB.

6. Wij raden lezers van R&R op de CB-website aan om bijzonder voorzichtig te zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van deelnemers. Dit is vooral van belang bij adviezen op financieel, medisch en juridisch gebied. Raadpleeg hiervoor altijd een deskundige en professionele adviseur.

Hergebruik van bijdragen

7. Door gebruik te maken van R&R op de CB-website geef je de CB toestemming om je bijdrage te gebruiken in onze uitingen c.q. publicaties.

8. Het is niet toegestaan om bijdragen van R&R van de CB-website te kopiëren, te bewerken of te publiceren, of om samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan R&R op de CB-website te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks), zonder toestemming van de CB.

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

9. De CB is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van je activiteiten op R&R op de CB-website.

10. De CB sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van R&R op de CB-website dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om R&R op de CB-website te gebruiken en/of te raadplegen.

11. R&R op de CB-website wordt beheerd door de CB. Geschillen die mochten ontstaan over of naar aanleiding van R&R op de CB-website vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

12. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.

13. Door gebruik van R&R op de CB-website aanvaard je de verplichting tot schadeloosstelling van de CB, als de CB schade lijdt ten gevolge van enige overtreding door jou van deze voorwaarden.

Persoonlijk wachtwoord

14. Als geregistreerde gebruiker dien je je inloggegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Je aanvaardt aansprakelijkheid voor eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van je inloggegevens.

15. Als je het vermoeden hebt dat je inloggegevens bij een onbevoegde derde bekend zijn of kan zijn, dien je B daarvan terstond op de hoogte stellen via het contactformulier op onze website. De CB zal dan zo spoedig mogelijk voor een geschikte oplossing hiervoor zorgen.

Persoonlijk wachtwoord

16. De CB controleert bijdragen van deelnemers op R&R vooraf. De CB controleert de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de deelnemers.

17. De CB behoudt zich het recht voor om bijdragen op R&R te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van de CB-websites.

Dat kan het geval zijn bij:

 • discriminerende of beledigende commentaren;
 • onwelvoeglijk taalgebruik;
 • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands;
 • het noemen van privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
 • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers;
 • gedrag dat de ongestoorde beleving van het gebruikersgedeelte door anderen hindert;
 • het zich voordoen als een andere persoon;
 • het plaatsen van commerciële boodschappen;
 • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

18. Het plaatsen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op R&R op de CB-website is niet toegestaan. Wel toegestaan is het noemen van de bron zelf, eventueel voorzien van een link naar (uitsluitend) de voorpagina van de betreffende website, en/of het overnemen van een beknopt citaat daaruit.

19. Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is inherent aan het karakter van R&R op de CB-website, maar dient altijd op zorgvuldige wijze te gebeuren, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

Persoonlijke gegevens

20. Je verstrekt persoonlijke gegevens aan de CB wanneer je je registreert als geregistreerd deelnemer aan R&R op de CB-website, wanneer je bijdragen plaatst en wanneer je ons e-mailt. We verzamelen en bewaren deze gegevens uitsluitend om je in staat te stellen R&R op de CB-website optimaal te gebruiken, om R&R op de CB-website te beheren en te optimaliseren, en om eventueel met je in contact te treden over je bijdrage(n).

21. Je persoonlijke gegevens kunnen wij tevens gebruiken om je op de hoogte te brengen of te houden van andere activiteiten, producten en diensten van de CB, waaronder begrepen de toezending van onze e-mailnieuwsbrief. Dit doen wij uitsluitend met jouw toestemming.

22. De CB zal je persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, behalve als de CB daartoe ingevolge van de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.

Klachten

23. Als je op de CB-websites een bijdrage tegenkomt die naar uw mening je rechten aantast of die in strijd is met deze voorwaarden, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. De CB onderzoekt alle klachten en neemt, indien dat naar ons oordeel noodzakelijk is, passende maatregelen.

24. Omschrijf en onderbouw je klacht en geef aan welke bijdrage op de CB-websites je klacht betreft (bij voorkeur met kopie en met vermelding van het webadres of URL uit de adresbalk van uw browserprogramma). Vergeet niet je contactgegevens te vermelden.

25. Klachten kun je kenbaar maken via het reactieformulier op onze website. Je klacht wordt in eerste instantie behandeld door de webredactie van de CB. Mocht je je niet kunnen vinden in de beslissing van de webredactie dan kun je dit schriftelijk kenbaar maken bij de Directie van de CB, Postbus 1000, 2500BA Den Haag.