icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Inloggen Maak kennis

Welke zorgverzekering past het beste bij jou?
Vergelijk eenvoudig honderden zorgverzekeringen!

Consumentenbond als vereniging

De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk die voor het grootste deel wordt gefinancierd met contributies van leden en gebruikers. Wij werken samen met consumenten aan eerlijke, rechtvaardige en veilige markten waarin consumenten vinden wat ze zoeken en krijgen waar ze recht op hebben. Samen staan we sterker en weten we meer. De Consumentenbond is het verbindende platform en de vertrouwde stem van en voor consumenten.

Snel naar:

 1. Historie
 2. Groei
 3. Structuur
 4. Wat doet de Bondsraad?
 5. Vergaderingen
 6. Vergadering bijwonen?
 7. Raad van Toezicht
 8. Leden Raad van Toezicht 
 9. Directie
 10. Vereniging en bedrijf
 11. Contact

Historie

De oprichters van de Consumentenbond kozen er begin jaren vijftig van de vorige eeuw al voor om de (toen nog Nederlandse) Consumentenbond om te vormen van een stichting in een vereniging. Dat was ook heel logisch: in een organisatie die opkomt voor de belangen van consumenten, moeten zij ook degenen zijn die uiteindelijk het laatste woord hebben in de koers en de prioriteiten van "hun bond". Want de leden zijn het ook die door hun contributies en abonnementsgelden het werk van de Consumentenbond mogelijk maken.

Groei

De Consumentenbond is na dat prille begin eerst langzaam en geleidelijk steeds sneller gaan groeien. In ledental en daarmee ook in beschikbare middelen om daadwerkelijk op te komen voor de belangen van de consumenten in Nederland. De Consumentenbond werd daarmee één van de grootste consumentenorganisaties van Europa en relatief gezien zelfs één van de grootste ter wereld. De CB is nog steeds een vereniging maar streeft er ook naar niet alleen de leden maar alle consumenten aan zich te binden, financieel of anderszins. Hier gaan we vooral in op dat verenigingskarakter.

Structuur

In de Bondsraad, het ledenparlement van de Consumentenbond, kunnen de leden van de vereniging invloed uitoefenen op het beleid. Dat beleid wordt, onder leiding van de directie, uitgevoerd door de medewerkers op het bureau van de Consumentenbond in Den Haag. De door de Bondsraad verkozen Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en op de uitvoering van het beleid. De Raad van Toezicht legt daarover jaarlijks verantwoording af aan de Bondsraad.

De Bondsraad bestaat uit maximaal 75 leden die worden gekozen door de leden van de bond. Bondsraadsleden zitten vier jaar in de raad, en kunnen zich daarna nog twee keer herkiesbaar stellen. Elke twee jaar zijn er verkiezingen voor de helft van het aantal bondsraadszetels. Wilt u zich kandidaat stellen? Let dan op de oproep op de website en in de Consumentengids en de andere tijdschriften van de Consumentenbond. 

Wat doet de Bondsraad?

BR1De Bondsraad heeft belangrijke bevoegdheden. Zo stelt hij de hoofdlijnen van het beleid vast via de Strategienota en van het financiële beleid via de Meerjarenraming en Jaarbegroting. De controle daarop geschiedt achteraf door bespreking en goedkeuring van het Jaarverslag en de Jaarrekening, gevolgd door decharge van directie en Raad van Toezicht voor het gevoerde beleid en het toezicht daarop. Verder heeft de Bondsraad de bevoegdheid de leden van de Raad van Toezicht en van de directie te benoemen. En tenslotte kan de Bondsraad besluiten tot wijziging van de statuten van de Consumentenbond.  

Vergaderingen

De voltallige Bondsraad vergadert twee keer per jaar (begin april en begin november), op een zaterdag in het kantoor van de Consumentenbond in Den Haag. Deze vergaderingen worden in regionaal verband voorbereid, waarbij de leden uit één van de drie regio's de vergaderstukken intensief en diepgaand met Directie en Raad van Toezicht bespreken. Daarnaast zijn er ongeveer zes keer per jaar discussieavonden waar de leden van de Bondsraad met bureaumedewerkers over beleidsonderwerpen van gedachten wisselen, zoals garantie, hypotheken, gezondheidszorg of wat er verder nog relevant is voor consumenten en voor de Consumentenbond.  

Vergadering bijwonen?

De plenaire vergaderingen van de Bondsraad in april en november zijn voor iedereen toegankelijk. Op de agenda van de voorjaarsvergadering staan in ieder geval het Jaarverslag en de jaarrekening en in het najaar jaarlijks de Strategienota en de Meerjarenraming. Als u als lid van de Consumentenbond een vergadering wilt bijwonen, stuur dan een e-mail met uw naam, adres en lidmaatschapsnummer naar verenigingszaken@consumentenbond.nl. U ontvangt een week voor de vergadering de stukken. De vergaderingen worden vooraf aangekondigd in de Consumentengids.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt door de Bondsraad gekozen en is ook gelijk zijn gesprekspartner. De RvT informeert de Bondsraad over de genomen besluiten en legt verantwoording af over zijn werkzaamheden. Daarnaast onderhoudt de RvT nauwe contacten met de directie van het Bondsbureau in Den Haag. En waakt ervoor dat datgene wat de medewerkers van het bondsbureau doen, past binnen het door de Bondsraad vastgestelde kader. Tevens vervult de Raad van Toezicht de rol van werkgever en van sparring-partner van de directie. De zittingsduur van de RvT-leden is maximaal 2 termijnen van 4 jaar.

Lees het Verantwoordingsverslag 2014 (pdf). 

Leden Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden:

Pieter BroertjesPieter Broertjes (voorzitter, sinds 2013)
Pieter Broertjes is burgemeester van Hilversum, en was daarvoor vele jaren werkzaam als hoofdredacteur van de Volkskrant. Daarnaast is hij o.a. voorzitter van de Raad van Toezicht World Press Photo, Voorzitter Bestuur Stichting Persmuseum en Lector Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht.

 

Wop de LangeWop de Lange (vice-voorzitter en lid sinds 2008)
Wop de Lange is gepensioneerd en was daarvoor lid van de Hoofddirectie van de ANWB en commissaris bij verschillende ANWB-dochterbedrijven. Naast zijn functie bij de Consumentenbond is hij bestuurslid van de Stichting Erfpachters Texel.
  

   

Jozien BensingJozien Bensing (lid sinds 2009)
Jozien Bensing is als Honorary Research Fellow verbonden aan het NIVEL (Ned. Instituut Onderzoek Gezondheidszorg) en als hoogleraar Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Als nevenfuncties is zij o.a. lid van enkele Raden van Toezicht, lid van de Gezondheidsraad en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).  

Medy van der LaanCarola Hageman (lid sinds 2008)
Carola Hageman is werkzaam als instituutsdirecteur Communicatie bij de Hogeschool Utrecht, en daarvoor in diverse uitgeverij- en managementfuncties. Verder was zij lid van het Bestuur van de Landelijke Vereniging Zelfstandige Gymnasia, de Commissie Letteren en de Commissie Bibliotheken van de Raad voor Cultuur.

  

Arnoud KlerkxArnoud Klerkx (lid sinds 2008)
Arnoud Klerkx is Chief Business Technology Officer & lid Management Board Sanoma. Daarvoor vervulde hij directie- en ICT-consultant-functies bij Ziggo, Robeco NV, Gartner Consulting Benelux en Accenture Nederland. Daarnaast is hij lid van de Advisory Council 6hours Associate en de Raad van Commissarissen RABO-bank Kromme Rijnstreek.
  

Carola HagemanMedy van der Laan (lid sinds 2008)
Medy van der Laan vervult het voorzitterschap van de AOC-Raad. Eerder was zij Staatssecretaris voor Cultuur en Media en werkzaam bij het Ministerie van BZK. Als nevenfuncties vervult zij het lidmaatschap van de Raad van Toezicht TSM (Business School Twente), de Raad van Toezicht Medisch Spectrum Twente en het voorzitterschap van de Stichting Nationaal Luisteronderzoek (NLO).

Paul MolenaarPaul Molenaar (lid sinds 2009)
Paul Molenaar is lid van de Directie bij Reshift Digital en werkte daarvoor in directiefuncties bij Sanoma, Ilse Mediagroep BV en IDG Communications. Daarnaast was en is hij zelfstandig media-ondernemer en adviseur, vervult hij een lidmaatschap van de Privacy Autoriteit van de DDMA (Dialoog en Direct Marketing Associatie) en een commissariaat bij het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP).

Directie

Algemeen directeur Bart Combée is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bondsbureau in Den Haag. Hij legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Bart Combée (geboren in 1967) is sinds 1 april 2009 algemeen directeur van de Consumentenbond.

Vereniging en bedrijf

De Consumentenbond is een vereniging met een professionele werkorganisatie die het 'bedrijf' voert. Om alle activiteiten uit te kunnen voeren, is een gezonde bedrijfsvoering onontbeerlijk. Het uiteindelijke doel van al onze activiteiten is en blijft opkomen voor de belangen van consumenten. 

Contact

Wilt u meer weten over de vereniging? Stuur dan een e-mail naar onze Afdeling Service & Advies vermelding van uw vraag aan de afdeling Verenigingszaken.