icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Inloggen Maak gratis kennis

Nog niet ingeschreven?
Doe mee met het Energiecollectief

Consumentenbond als vereniging

De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk die voor het grootste deel wordt gefinancierd met contributies van leden en gebruikers. Wij werken samen met consumenten aan eerlijke, rechtvaardige en veilige markten waarin consumenten vinden wat ze zoeken en krijgen waar ze recht op hebben. Samen staan we sterker en weten we meer. De Consumentenbond is het verbindende platform en de vertrouwde stem van en voor consumenten.

Snel naar:

 1. Historie
 2. Groei
 3. Structuur
 4. Wat doet de Bondsraad?
 5. Vergaderingen
 6. Vergadering bijwonen?
 7. Raad van toezicht
 8. Leden Raad van Toezicht 
 9. Directie
 10. Vereniging en bedrijf
 11. Contact

Historie

De oprichters van de Consumentenbond kozen er begin jaren '50 van de vorige eeuw al voor om de (toen nog Nederlandse) Consumentenbond om te vormen van een stichting in een vereniging. Dat was ook heel logisch: in een organisatie die opkomt voor de belangen van consumenten, moeten zij ook degenen zijn die uiteindelijk het laatste woord hebben in de koers en de prioriteiten van hun bond. Want het zijn tenslotte de leden die door hun contributies en abonnementsgelden het werk van de Consumentenbond mogelijk maken.

Groei

De Consumentenbond is na dat prille begin eerst langzaam en daarna geleidelijk steeds sneller gaan groeien. In ledental en daarmee ook in beschikbare middelen om daadwerkelijk op te komen voor de belangen van de consumenten in Nederland. De Consumentenbond werd daarmee één van de grootste consumentenorganisaties van Europa en relatief gezien zelfs één van de grootste ter wereld. De Consumentenbond is nog steeds een vereniging maar streeft er ook naar niet alleen de leden maar alle consumenten aan zich te binden, financieel of anderszins. Hier gaan we vooral in op dat verenigingskarakter.

Structuur

In de bondsraad, het ledenparlement van de Consumentenbond, kunnen de leden van de vereniging invloed uitoefenen op het beleid. Dat beleid wordt, onder leiding van de directie, uitgevoerd door de medewerkers op het bureau van de Consumentenbond in Den Haag. De door de bondsraad verkozen raad van toezicht houdt toezicht op de directie en op de uitvoering van het beleid. De raad van toezicht legt daarover jaarlijks verantwoording af aan de Bondsraad.

Wat doet de Bondsraad?

De bondsraad heeft belangrijke bevoegdheden. Zo stelt hij de hoofdlijnen van het beleid vast via de strategienota en van het financiële beleid via de meerjarenraming en jaarbegroting. De controle daarop geschiedt achteraf door bespreking en goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening, gevolgd door decharge van directie en raad van toezicht voor het gevoerde beleid en het toezicht daarop. Verder heeft de bondsraad de bevoegdheid de leden van de raad van toezicht en van de directie te benoemen. En tenslotte kan de bondsraad besluiten tot wijziging van de statuten van de Consumentenbond.  

De bondsraad bestaat uit maximaal 75 leden die worden gekozen door de leden van de Consumentenbond. Bondsraadsleden zitten 4 jaar in de raad, en kunnen zich daarna nog twee keer herkiesbaar stellen. Elke 2 jaar zijn er verkiezingen voor de helft van het aantal bondsraadszetels. 

Vergaderingen

De voltallige Bondsraad vergadert 2 keer per jaar (begin april en begin november), op een zaterdag in het kantoor van de Consumentenbond in Den Haag. Deze vergaderingen worden in regionaal verband voorbereid, waarbij de leden uit één van de drie regio's de vergaderstukken intensief en diepgaand met Directie en Raad van Toezicht bespreken. Daarnaast zijn er ongeveer 6 keer per jaar discussieavonden waar de leden van de bondsraad met bureaumedewerkers over beleidsonderwerpen van gedachten wisselen, zoals garantie, hypotheken, gezondheidszorg of wat er verder nog relevant is voor consumenten en voor de Consumentenbond.  

Vergadering bijwonen?

De plenaire vergaderingen van de bondsraad in april en november zijn voor iedereen toegankelijk. Op de agenda van de voorjaarsvergadering staan in ieder geval het jaarverslag en de jaarrekening en in het najaar jaarlijks de strategienota en de meerjarenraming. Als je als lid van de Consumentenbond een vergadering wilt bijwonen, stuur dan een e-mail met je naam, adres en lidmaatschapsnummer naar verenigingszaken@consumentenbond.nl. Je ontvangt een week voor de vergadering de stukken. De vergaderingen worden vooraf aangekondigd in de Consumentengids.

Raad van toezicht

De raad van toezicht wordt door de Bondsraad gekozen en is ook gelijk zijn gesprekspartner. De RvT informeert de Bondsraad over de genomen besluiten en legt verantwoording af over zijn werkzaamheden. Daarnaast onderhoudt de raad van toezicht nauwe contacten met de directie van het bondsbureau in Den Haag. En waakt ervoor dat datgene wat de medewerkers van het bondsbureau doen, past binnen het door de bondsraad vastgestelde kader. Tevens vervult de raad van toezichtde rol van werkgever en van sparring-partner van de directie. De zittingsduur van de raad van toezicht-leden is maximaal 2 termijnen van 4 jaar.

Leden Raad van Toezicht 

De raad van toezicht bestaat uit 8 leden:

Pieter Boertjes (voorzitter, sinds 2013)
Pieter Broertjes is burgemeester van Hilversum, en was daarvoor vele jaren werkzaam als hoofdredacteur van de Volkskrant. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht Film Festival Rotterdam (IFFR), voorzitter van het Bestuur van de Stichting Persmuseum, lector Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht en lid van de Redactieraad van het VNG-tijdschrift.

Jozien Bensing (vice-voorzitter en lid sinds 2009)
Jozien Bensing is als Honorary Research Fellow verbonden aan het NIVEL (Ned. Instituut Onderzoek Gezondheidszorg) en was tot haar emeritaat werkzaam als hoogleraar Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Nevenfuncties is zij lid van diverse Raden van Toezicht (waaronder TNO en enkele ziekenhuizen), van de Gezondheidsraad en van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Cateautje Hijmans van den Bergh (lid sinds 2015)
Cateautje Hijmans van den Bergh heeft ruime ervaring met toezichthoudende taken en (neven)functies, veelal financieel gericht, bij onder andere de ASN Beleggingsfondsen en de Rijksuniversiteit Leiden en culturele en maatschappelijke organisaties. Zij is werkzaam als zelfstandig bestuursadviseur en programmadirecteur APG Deelnemingen, en daarnaast (o.a.) lid van de Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Leiden.

Guusje ter Horst (lid sinds 2015)
Guusje ter Horst vervulde vele jaren diverse politieke functies als gemeenteraadslid, wethouder en burgemeester, als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en als lid van de Eerste Kamer. Momenteel vervult zij de functie van voorzitter bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Verder is zij voorzitter van de Longalliantie en lid van de Raad van Commissarissen van Shell Nederland.

Marco Loos (lid sinds 2015)
Marco Loos is werkzaam als Hoogleraar in het bijzonder Europees Consumentenrecht aan de Universiteit van Amsterdam (met optredens als "visiting professor" in Estland, Duitsland en Curaçao). Daarnaast maakt hij deel uit van de Redactie van het Tijdschrift voor Consumentenrecht, is hij lid van het College van Deskundigen van het Centraal Bureau Fondsenwerving en bestuurslid van de International Association for Consumer Law.

Paul Molenaar (lid sinds 2009)
Paul Molenaar is lid van de Directie bij Reshift Digital en werkte daarvoor in directiefuncties bij Sanoma, Ilse Mediagroep Bv en IDG Communications. Daarnaast is hij zelfstandig media-ondernemer (directeur/eigenaar Bid Now Solutions BV), lid van de Privacy Autoriteit van de Dialoog en Direct Marketing Associatie (DDMA) en commissaris bij het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP).

Jim Stolze (lid sinds 2015)
Jim Stolze is oprichter en voorzitter van de Stichting TEDx Amsterdam en daarnaast als consultant werkzaam voor (internationale) overheden en het Nederlandse bedrijfsleven. Hij is bestuurslid van het Nationaal Comité voor de herdenking en viering van 4 en 5 mei, als adviseur verbonden aan de Startup Delta en bij RTL te zien als televisiepresentator (programma Toekomstmakers). Tevens treedt hij op als mentor voor startende bedrijven.

Raoul Teeuwen (lid sinds 2015)
Raoul Teeuwen heeft zeer gevarieerde werkervaring op IT-gebied opgebouwd bij o.a. het Rekencentrum van Defensie, AtosOrigin, Kennisnet en SURF c.q. SURFMARKET (de laatste drie onderwijsgerichte toepassingen). Inmiddels is hij werkzaam bij SURFNET. Voor zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht was hij sinds 2009 lid van de Bondsraad, het ledenparlement van de Consumentenbond.

Directie

Algemeen directeur Bart Combée is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bondsbureau in Den Haag. Hij legt daarover verantwoording af aan de raad van toezicht. Bart Combée (geboren in 1967) is sinds 1 april 2009 algemeen directeur van de Consumentenbond.

Vereniging en bedrijf

De Consumentenbond is een vereniging met een professionele werkorganisatie die het 'bedrijf' voert. Om alle activiteiten uit te kunnen voeren, is een gezonde bedrijfsvoering onontbeerlijk. Het uiteindelijke doel van al onze activiteiten is en blijft opkomen voor de belangen van consumenten. 

Contact

Wilt je meer weten over de vereniging? Neem dan contact met ons op.