Extra informatie

Wat te doen met een woekerpolis?

Als je van je woekerpolis af wilt, heb je een aantal mogelijkheden:

Afkoop

In geval van afkoop beëindig je je verzekering. Of dat verstandig is hangt af van je persoonlijke omstandigheden. Nu afkopen, dan neemt je je verlies en aan opzeggen kunnen ook weer kosten verbonden zijn. Zeker als de polis nog niet zo lang loopt.

Realiseer je dat de meeste kosten in het begin van de looptijd worden verrekend. Als dat bij jouw polis niet het geval is, zal de verzekeraar doorgaans flinke afkoopkosten in rekening brengen. Met andere woorden: afkoop kan betekenen dat je het product stopzet op het moment dat het geld moet gaan opleveren. Dat is echter niet altijd het geval.

Bovendien kan afkoop ten koste gaan van een compensatieregeling, die de verzekeraar misschien later zou aanbieden als je de polis nog had gehad. In de meeste regelingen is namelijk opgenomen dat polissen die binnen 5 jaar na afsluiten zijn afgekocht, niet in aanmerking komen voor compensatie.

Premievrij maken

Bij premievrij maken stopt je alleen de premiebetaling, de verzekering loopt gewoon door. Ook premievrij maken kan gevolgen hebben. Na het premievrij maken, blijft de verzekeraar nog steeds kosten in rekening brengen.

Om toch nog iets aan je beleggingsverzekering te hebben moet het resultaat op de beleggingen minimaal even groot zijn als de kosten. Anders kunt je die kosten niet 'wegstrepen' en maakt je dus verlies op je beleggingen. In andere gevallen zal de waarde van de verzekering afnemen.

Bovendien kan het stoppen van de premiebetaling ook fiscale consequenties hebben.

Overstappen

Je hebt de mogelijkheid de verzekering te beëindigen en de afkoopwaarde - het bedrag dat wordt uitgekeerd bij het vroegtijdig beëindigen van de verzekering - te storten in een ander product. dat kan een product zijn bij je huidige verzekeraar of bij een andere bank of verzekeraar. Je moet goed bekijken of overstappen in jouw geval verstandig is. Het kan immers zijn dat je in de beginperiode de meeste kosten al hebt betaald.

Toch kan overstappen de moeite waard zijn. Met name als de jaarlijkse kosten in de nog resterende looptijd hoog zijn.

Overstappen  kan meestal zonder fiscale gevolgen. Is de verzekering gekoppeld aan een hypotheek, dan bent je wel afhankelijk van de goedkeuring van de hypotheekverstrekker. Je kunt overwegen te gaan sparen en hebt dan de zekerheid van een gegarandeerd kapitaal op de einddatum.

Sinds 2008 kennen we het zogenaamde 'banksparen'. Het is een aantrekkelijk alternatief voor de kapitaalverzekering. Je kunt er je lijfrentekapitaal onderbrengen. Of het aflossingskapitaal voor een hypotheek. Mogelijkheden te over dus om een hoger eindkapitaal of meer zekerheid na te streven.

Wijzigen van de bestaande verzekering

Veel verzekeraars bieden klanten de mogelijkheid om in de polis wijzigingen aan te brengen. Het gaat dan om relatief kleine aanpassingen die mogelijk tot verbetering leiden van het toekomstig rendement of meer zekerheid geven over het op te bouwen kapitaal.

Mogelijke wijzigingen zijn:

 • Verhogen of verlagen van de premie;
 • Het beleggingsrisico beperken of verhogen;
 • Switchen naar sparen.

Advies Consumentenbond

Heb je een beleggingsverzekering, neem dan contact op met je huidige verzekeraar of tussenpersoon en:

 • Vraag op wat er overblijft als je afkoopt en wat de maandelijkse kosten en verwachte opbrengst aan het einde van de looptijd zou zijn.
 • Vergelijk de maandelijkse kosten en de verwachte opbrengst aan het einde van de looptijd met die van een van de voordelige aanbieders van moderne producten.
 • Of  bespreek de kosten van de verzekering met een onafhankelijk financieel adviseur en informeer bij hem naar alternatieven. Laat je door deze adviseur eens voorrekenen of omzetten tot de mogelijkheden behoort en gunstig voor je uitpakt
 • Houd daarbij rekening met het verschil tussen de dekking bij overlijden van de 2 producten: als de dekking bij het oude product veel beter is, moet je een overstap nog eens goed overdenken.

Claims en belangenorganisaties

Je kunt ook besluiten een claim in te dienen voor compensatie. Daarvoor kun je het volgende ondernemen:

 • Je aansluiten bij een van de belangenorganisaties die namens gedupeerden rechtszaken gaan voeren tegen verzekeraars. Zie De rol van Woekerpolis Claim en Stichting Verliespolis en Consumentenbond staat gedupeerden bij. Gerechtelijke procedures duren overigens in de regel lang.
 • Een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), zie www.kifid.nl.
 • Een advocaat inschakelen. Of dat zinvol is zal mede afhangen van de hoogte van de schade die je vindt dat je hebt geleden. Een advocaat kan je belangen behartigen zowel tijdens een procedure bij de geschillencommissie bij het KiFiD, net als bij een procedure bij de rechtbank.

Het is niet noodzakelijk om je aan te sluiten bij een belangenorganisatie om je recht te halen. De Consumentenbond wil dat er een collectieve oplossing komt voor dit probleem en dat de collectieve oplossing niet beperkt blijft tot leden van een stichting of klanten van een advocaat.

Als je besluit een woekerpolisclaim in te dienen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat je claim niet verjaart. Dat kun je doen met zogeheten stuitingsbrieven. Die worden vaak verstrekt via de hierboven genoemde organisaties  Ook kun je er zelf een stuitingsbrief opstellen. Het is hierbij van belang:

 • Dat je aangeeft dat je zowel de verzekeraar als de tussenpersoon die aan jou het product heeft verkocht/geadviseerd, aansprakelijk stelt voor de geleden schade;
 • Dat je door middel van de brief de verjaring wilt stuiten;
 • Dat je niet vergeet om je gegevens - inclusief polisnummer(s) - goed te vermelden, en vraagt om een ontvangstbevestiging als je een woekerpolisclaim indient.

Deel bericht via: