icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

Consumentenbond.nl

Inloggen

Vul een geldig e-mailadres in

Vul een wachtwoord in

Verbindendverklaring 'Duisenberg-regeling'

Nieuws|

Gepubliceerd op:13 februari 2007


Bij beschikking van 25 januari 2007 heeft het Gerechtshof Amsterdam verbindend verklaard de WCAM-overeenkomst tussen Dexia Bank Nederland N.V., de Stichting Leaseverlies, de Stichting Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters d.d. 23 juni 2005 zoals aangepast bij aanvullende overeenkomst d.d. 8 mei 2006 (hierna: de Overeenkomst), waarin de zogenaamde Duisenberg-Regeling is opgenomen.

De beschikking is op 30 januari 2007 onherroepelijk geworden. De Overeenkomst voorziet, ten behoeve van personen die
met Dexia Bank Nederland N.V. (of haar rechtsvoorgangers) (hierna: Dexia) een effectenleaseovereenkomst hebben gesloten alsmede hun echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner (zowel afzonderlijk en tezamen: ‘Gerechtigden’), in bepaalde gevallen en onder voorwaarden in een vergoeding in de vorm van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de uit die effectenlease-overeenkomst voortvloeiende ‘restschuld’. Is die schuld al betaald, dan voorziet de Overeenkomst in gehele of gedeeltelijke terugbetaling daarvan. Aldus komt een groot deel van het koersverlies op de effectenlease-overeenkomst voor rekening van Dexia.

Hiertegenover staan bevestiging van de overblijvende verplichtingen uit de effectenleaseovereenkomst jegens Dexia en kwijting aan Dexia ten aanzien van verdere aanspraken. Ook is in de Overeenkomst bepaald dat voor bepaalde categorieën van personen en in sommige gevallen geen recht bestaat op een vergoeding.

Verkrijging van vergoeding
De vergoeding waarin de Overeenkomst voorziet kan op de navolgende wijze en binnen de hieronder genoemde termijnen worden verkregen:

(a) Indien de restschuld die geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden nog niet is betaald, vermindert Dexia de restschuld. De Gerechtigde behoeft dan niets te doen.
(b) Indien de restschuld die geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden wel al is betaald, moet de gerechtigde de terugbetaling schriftelijk aanvragen. De aanvraag moet voor 25 januari 2009 door Dexia ontvangen zijn. Een aanvraagformulier is beschikbaar op de website van Dexia (dexialease.nl). De aanvraag dient ondertekend te zijn door
de contractant en te zijn ondertekend door zijn of haar echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner, of de verklaring te bevatten dat er ten tijde van het aangaan van de overeenkomsten waarop de regeling betrekking heeft geen sprake was van een echtgenoot/ echtgenote of geregistreerd partner. De aanvraag dient voorts te bevatten de contractnummers
van alle effectenlease-overeenkomsten van de contractant en een opgave van de bankrekening bij een Nederlandse bankinstelling waarop de uitbetaling kan plaatsvinden.

Indien de contractant vanwege een door zijn echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner verzonden zogenaamde Eega-brief in aanmerking wil komen voor de kwijtschelding/terugbetaling van 100%, dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Een van de voorwaarden is dat een gewaarmerkt uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie wordt
overgelegd waaruit van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap en de datum daarvan blijkt (dexialease.nl).
Dexia heeft zich het recht voorbehouden om een uitbetaling te verrekenen met een bestaande schuld van de contractant aan Dexia.

Gevolgen van verbindendverklaring
Doordat het Gerechtshof de Overeenkomst verbindend heeft verklaard, ontstaat enerzijds - mits aan de voorwaarden van de Overeenkomst is voldaan - voor de Gerechtigden recht op (gehele of gedeeltelijke) kwijtschelding van hun restschuld of op terugbetaling. Anderzijds vervallen de eventuele (verdere) aanspraken, die de Gerechtigden in verband met hun effectenlease-overeenkomst op Dexia mochten hebben.

‘Opt-out’ mogelijkheid
Deze gevolgen treden niet in voor de Gerechtigde die voor 1 augustus 2007 schriftelijk meedeelt niet aan de Overeenkomst gebonden te willen zijn. Het afleggen van een dergelijke verklaring heeft tot gevolg dat men niet aan de Overeenkomst gebonden is, maar er ook geen rechten aan kan ontlenen. De verklaring, bij voorkeur onder vermelding van naam, adresgegevens en relatienummer, kan uitsluitend worden gezonden aan:

mr. J.R.E. Kielstra, Van Buttingha Wichers Notarissen
Lange Voorhout 24
2514 EE Den Haag.

De verklaring moet uiterlijk op 31 juli 2007 bij de notaris zijn aangekomen.

Inzage, afschrift en inlichtingen De Overeenkomst en de beschikking van het Gerechtshof kunnen worden ingezien op de website van het Gerechtshof (rechtspraak.nl) dossiers, alsook op de websites van Dexia en belangenorganisaties:
dexialease.nl, leaseverlies.nl, eegalease.nl, veb.nl en bij de Consumentenbond (via link onderaan bericht als pdf).

Een afschrift van de genoemde stukken op papier of desgewenst in elektronische vorm kan kosteloos worden aangevraagd bij Dexia, Postbus 808 1000 AV Amsterdam of via klantenservice@dexialease.nl. De genoemde stukken zijn voor diegenen die gerechtigd zijn tot een vergoeding uit hoofde van de Overeenkomst ook op schriftelijke aanvraag in te zien bij de griffie van de handelssector van het Gerechtshof. Een aanvraag daartoe dient te worden gericht aan:

Gerechtshof Amsterdam (handelssector)
Prinsengracht 436, 1017 KE Amsterdam, ter attentie van mevrouw I. Torn
Met vermelding van kenmerk R 1783/2005 Dexia.

Voor meer informatie over de Duisenberg-Regeling kunt u op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur contact opnemen met Dexia Klantenservice via telefoonnummer 0900 - 339 4222 (€ 0,15 per minuut).

Dexia Bank Nederland N.V.
Stichting Leaseverlies
Stichting Eegalease
Consumentenbond
Vereniging van Effectenbezitters

Zie ook
<strong>Eindbeschikking</strong>
<strong>WCAM</strong>