icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

Consumentenbond.nl

Inloggen

Vul een geldig e-mailadres in

Vul een wachtwoord in

Voorwaarden zorgadvies

Deze voorwaarden gelden naast de Algemene Voorwaarden als je Zorgadvies van de Consumentenbond gebruikt. In deze voorwaarden staat belangrijke informatie voor als je Zorgadvies wilt gebruiken. Lees de voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Artikel 1. Inleidende bepalingen

De vereniging Consumentenbond (de 'Consumentenbond') biedt consumenten de mogelijkheid om gebruik te maken van de dienst 'Zorgadvies van de Consumentenbond'. Zorgadvies houdt in dat zorgexperts van de Consumentenbond consumenten individueel en onafhankelijk advies verlenen inzake de best passende zorgverzekering. Dit advies is gebaseerd op basis van het zorgaanbod in de onlinevergelijkdienst van de Consumentenbond. De Consumentenbond heeft in dit keuzeaanbod geen zicht op werkgeverscollectiviteiten of doelgroeppolissen. Het Zorgadvies bestaat uit het tegen een vaste vergoeding verlenen van telefonisch advies over de best passende zorgverzekering, en behelst eveneens een jaar lang hulp bij vragen.

Artikel 2. Vergunning en vakbekwaamheidseisen

 1. De Consumentenbond adviseert consumenten door een aanbeveling te doen voor een specifieke zorgverzekering van een bepaalde aanbieder.
 2. Voor het verlenen van advies beschikt de Consumentenbond over de daarvoor benodigde vergunningen uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Alle adviseurs van de Consumentenbond voldoen aan de vakbekwaamheidseisen en hebben het vereiste Wft-diploma.
 3. De Consumentenbond is gevestigd aan het Enthovenplein 1, 2521 DA in Den Haag. Het kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder het navolgende vergunningsnummer: 12020656, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het KvK-nummer 40409495 met het navolgende btw-nummer: NL 00 28 77 326 B 01.

Artikel 3. Persoonlijke gegevens en de verwerking hiervan

 1. Indien de consument gebruik wenst te maken van Zorgadvies, dan dient hij alle voor de zorgverzekering relevante gegevens te verstrekken.
 2. De consument is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens. De Consumentenbond gaat enkel af op de juistheid en de volledigheid van de door de consument aangeleverde documenten. De consument verklaart alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord.
 3. Om te kunnen adviseren over zorgverzekeringen verwerkt de Consumentenbond bijzondere persoonsgegevens. De consument geeft hiervoor toestemming. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt slechts plaats indien dit noodzakelijk is voor de dienstverlening.
 4. De Consumentenbond zal de door of namens de consument verstrekte gegevens en informatie behandelen conform het gestelde in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de privacyverklaring van de Consumentenbond.
 5. De door of namens de consument verstrekte persoonsgegevens worden, behoudens hetgeen in lid 1 is bepaald, niet gedeeld met derden. De privacyverklaring van de Consumentenbond is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Uitvoering dienstverlening

 1. De Consumentenbond zal de dienstverlening naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. De Consumentenbond neemt bij zijn dienstverlening de door de consument gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. De Consumentenbond kan daarbij niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 2. Voorafgaand aan de totstandkoming van het advies worden de wensen en behoeften van de consument vastgesteld.
 3. Onder dienstverlening wordt verstaan:
  1. Het geven van individueel en onafhankelijk advies ten aanzien van de best passende zorgverzekering, waarna afgifte van het adviesrapport plaatsvindt.
  2. Antwoord geven op vragen van de consument over de afgesloten zorgverzekering.
  3. Hulp bieden bij problemen bij de afgesloten zorgverzekering.
 4. De in lid 3 sub b en c genoemde dienstverlening geldt voor een periode van 12 opeenvolgende maanden, beginnend op de dag van het telefonische advies.

Artikel 5. Vergoeding

 1. Voor de dienstverlening is de consument een eenmalige vergoeding verschuldigd.
 2. Van deze vergoeding ziet zoals bij de totstandkoming van de adviesovereenkomst wordt aangegeven 80% van de vergoeding op de telefonische advisering en het verstrekken van het schriftelijke adviesrapport, en 20% van de vergoeding op de werkzaamheden als bedoeld in artikel 4 lid 3 sub b en c.
 3. Betaling van de vergoeding geschiedt middels een betaalverzoek. Dit betaalverzoek wordt verstuurd naar het door de consument opgegeven telefoonnummer. De betaling dient zo snel mogelijk, en uiterlijk voorafgaand aan het telefonische adviesgesprek, plaats te vinden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. De website waarop de Zorgvergelijker van de Consumentenbond wordt aangeboden, is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Consumentenbond. De Consumentenbond houdt de producten en tarieven up-to-date. De informatie op de website is met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld. De Consumentenbond kan de juistheid van de verschafte informatie en adviezen echter niet garanderen. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen er incidenteel toe leiden dat deze informatie verouderd, niet correct of onvolledig is.
 2. Het telefonische advies, waarvan de inhoud wordt bevestigd door afgifte van het adviesrapport, wordt gegeven aan de hand van de op dat moment beschikbare informatie. Zowel het advies als het adviesrapport hebben zodoende een beperkte geldigheidsduur. Indien in de periode tussen de afgifte van het adviesrapport en het advies, dan wel na afgifte van het adviesrapport wijzingen bij de verzekeraars plaatsvinden, kan dat gevolgen hebben voor het door jou ontvangen advies
 3. Mocht het tarief of een andere voorwaarde van de verzekeraar verkeerd zijn weergegeven op de website van de Consumentenbond en diens financiële product en/of dienst op grond van die onjuiste informatie zijn aangevraagd, dan kan de verzekeraar hier consequenties aan verbinden. De verzekeraar kan in zulks geval de verzekering opzeggen dan wel beperken.
 4. De Consumentenbond is in ieder geval niet aansprakelijk voor:
  1. de door de verzekeraar gehanteerde aanmeld- c.q. acceptatiecriteria;
  2. de door de verzekeraar gekozen en/of gegarandeerde contractdatum;
  3. enige ontstane schade door het niet of te laat afsluiten van de zorgverzekering;
  4. typefouten in het adviesrapport.
 5. De keuze van zorgverzekeraar is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de consument zelf. De Consumentenbond aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade.

Artikel 7. Bedenktijd dienstverleningsovereenkomst

 1. Ten aanzien van de overeenkomst op grond waarvan de Consumentenbond het Zorgadvies verleent heeft de consument 14 dagen bedenktijd, met ingang van de dag waarop deze overeenkomst wordt aangegaan.
 2. Met het aanmelden voor Zorgadvies geeft de consument expliciet toestemming aan de Consumentenbond om te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst en de dienstverlening vóór het verstrijken van de wettelijke bedenktermijn.
 3. Indien de consument de overeenkomst op grond waarvan het Zorgadvies wordt verleend ontbindt vóór het verstrijken van de wettelijke bedenktermijn, terwijl de Consumentenbond op het moment van de ontbinding het telefonische advies heeft verleend en het adviesrapport heeft verstrekt, dan zal de Consumentenbond aan de consument 20% van de betaalde vergoeding terugbetalen.
 4. De Consumentenbond betaalt daarmee de vergoeding terug voor het niet leveren van de diensten genoemd in artikel lid 3 sub b en c.
 5. Met het aangaan van de overeenkomst op grond waarvan het Zorgadvies wordt verleend, verklaart de consument dat hij kennis heeft genomen van de vergoeding bedoeld in artikel 7 lid 3.

Overige bepalingen

Artikel 8. Klachtmogelijkheid

 1. De consument kan klachten inzake de dienstverlening van de Consumentenbond overeenkomstig artikel 18 van de Algemene Voorwaarden aan de Consumentenbond kenbaar maken. Via:
  E-mail: via het contactformulier
  Website: www.consumentenbond.nl
  Adres: Consumentenbond, Service & Advies, Postbus 1000, 2500 BA Den Haag
 2. De consument dient klachten over de afgesloten verzekering te richten aan de verzekeraar.
 3. De klachten worden overeenkomstig de voor de partijen geldende klachtenprocedure afgedaan. De Consumentenbond reageert zo snel mogelijk op klachten, en stelt alles in het werk om tot een bevredigende oplossing te komen. Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kan de consument zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (http://kifid.nl).

Artikel 9. Disclaimer

De op de website van de Consumentenbond en in het adviesrapport gedane aanbod is vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende zorgverzekeraar.

Artikel 10. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

In zaken waar deze Voorwaarden Zorgadvies niet in voorzien zijn Algemene Voorwaarden van de Consumentenbond van toepassing.