icon-menulogo_footerpredssymbol-afradersymbol-bestekoopsymbol-besteuittest
Samen energie inkopen levert voordeel op|

Doe mee met ons Energiecollectief!

Energiecollectief icon

Pensioeninformatie

Voor (oud-)medewerkers en gepensioneerden staat hier informatie van Stichting Pensioenfonds Consumentenbond i.l.
logo-Consumentenbond-pensioenfonds-HR

Status van de overdracht naar PNO Media

13 januari 2017 - Nadat de Nederlandsche Bank (DNB) de collectieve waardeoverdracht heeft goedgekeurd, is het bestuur van de SPC als vereffenaars bezig gegaan met de afhandeling van de liquidatie. Noemenswaardig is de indexatie van 7,03% voor alle deelnemers (ook gepensioneerden) die voortgekomen is uit de waardeoverdracht naar PNO Media. Verder hebben de vereffenaars een liquidatieverslag (pdf) opgesteld. Dit verslag is naar DNB gestuurd met het verzoek het toezicht te beëindigen. Zodra daar een bevestiging van ontvangen is, zal de SPC bij de KvK uitgeschreven worden en is de liquidatie volledig afgerond.

De informatie op deze website blijft staan tot 1 april 2017. Voor informatie over pensioen opgebouwd bij de Consumentenbond kun je terecht bij PNO Media.

15 juli 2016 - De overdracht van de tot 1 januari 2016 opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten naar PNO Media is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank (DNB). Dat had wat meer voeten in de aarde dan voorzien, maar op 6 juli berichtte DNB ons dan toch dat wij kunnen 'overgaan tot uitvoering van het voornemen tot bovengenoemde collectieve waardeoverdracht'. Dit is uiteraard goed nieuws, nadat de huidige pensioenregeling van de Consumentenbond op 1 januari van dit jaar al overging naar PNO Media. Aangezien de dekkingsgraad van PNO Media lager is dan die van SPC, zit er voor al onze actieve deelnemers, gepensioneerden en oud-medewerkers een aantrekkelijke eenmalige indexering in het vat. Wij verwachten dat u voor het einde van dit jaar hier nader over wordt geïnformeerd. De nieuwsbrief hierover en het verslag van de laatste deelnemersbijeenkomst zijn te vinden op deze site op de gebruikelijke plek.

31 mei 2016 - De overdracht van de opgebouwde pensioenen van (oud-)medewerkers en gepensioneerden van de Consumentenbond naar PNO Media neemt meer tijd in beslag dan voorzien. De Nederlandsche Bank (DNB) is nog bezig met de beoordeling van de afspraken die tussen de Stichting Pensioenfonds Consumentenbond i.l. (SPC) en PNO Media zijn gemaakt. Naar aanleiding van vragen van DNB, zijn SPC en PNO Media bezig met de nadere invulling van de gemaakte afspraken. Voor het bestuur staat zorgvuldigheid hierbij uiteraard voorop.

Zodra er meer nieuws is over de overdracht van de reeds opgebouwde pensioenen, melden wij dat onder meer op deze plek.

Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Consumentenbond i.l.

Stichting Pensioenfonds Consumentenbond i.l.

Stichting Pensioenfonds Consumentenbond in liquidatie (SPC i.l.)  treedt tot en met 31 december 2015 op als uitvoerder van de pensioenregeling van de Consumentenbond. Per 1 januari 2016 gaat de pensioenregeling over naar het (grotere) pensioenfonds PNO Media. Het bestuur van SPC i.l. heeft op 16 december 2015 besloten ook de reeds opgebouwde aanspraken van (oud-)medewerkers en gepensioneerden van de Consumentenbond onder te brengen bij PNO Media.

Achtergrond

De overgang naar PNO Media is de uitkomst van een langdurig en uiterst zorgvuldig proces. Het Bestuur kwam in de loop van 2015 tot de conclusie dat het pensioenfonds te klein is, waardoor het per deelnemer te hoge uitvoeringskosten heeft. Dat SPC i.l. dit jaar de pensioenopbouw moest verlagen van 1,75% naar 1,57%, was daarvan een direct gevolg. Daarbij komt dat door steeds intensiever toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) niet alleen de kosten stijgen, maar dat ook steeds hogere eisen aan de inzet van fondsbesturen worden gesteld.

Aantrekkelijke verhoging

Uiteindelijk kwamen het Bestuur, de werkgever en de Ondernemingsraad tot de conclusie dat, zowel de pensioenregeling, als alle opgebouwde aanspraken bij PNO Media in de beste handen zijn. De overeenkomst biedt bij de overgang perspectief op een aantrekkelijke verhoging van zowel ingegane pensioenen als de aanspraken van actieve deelnemers en slapers. Dit weegt ruimschoots op tegen de ten opzichte van SPC i.l. wat geringere dekkingspositie van PNO Media. Dit fonds heeft bovendien een regeling die goed aansluit bij de huidige - een belangrijke wens van de werkgever en de Ondernemingsraad - en die zelfs een stuk voordeliger is.

Verdere consequenties

De overgang betekent dat de pensioenopbouw volgend jaar omhoog kan naar 1,875% per jaar, het fiscale maximum. Die opbouw vindt tevens plaats over een hogere pensioengrondslag omdat de franchise, het bedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd, bij PNO Media lager is dan in de huidige regeling. PNO berekent bovendien een lagere pensioenpremie, ondanks de hogere premie voor het partnerpensioen. De opbouw van het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen. De individuele spaarregeling kan bij PNO Media worden voortgezet. De collectieve spaarregeling wordt daarentegen bevroren en het opgebouwde kapitaal omgezet in individuele aanspraken.

Over PNO Media

Het pensioenfonds van onder meer de Publieke Omroep heeft nauwe banden met het uitgeefbedrijf en ligt dus dicht bij een van de kernactiviteiten van de Consumentenbond. PNO Media is met €5 miljard aan beheerd vermogen zo'n 70 keer groter dan SPC i.l. en belegt grotendeels op dezelfde manier. PNO Media kiest bewust voor uitbreiding van het fonds met organisaties die dicht bij hun core business zitten. Ondanks de omvang hecht PNO Media zeer aan communicatie met de deelnemers. Begin 2016 organiseert PNO Media in samenwerking met de werkgever een of meer bijeenkomsten bij de Consumentenbond om de pensioenregeling verder toe te lichten.

Tot slot

De overgang van de opgebouwde aanspraken (collectieve waardeoverdracht) is gemeld aan DNB. Tot de toezichthouder er een besluit over heeft genomen, blijft het SPC-bestuur zijn werk gewoon voortzetten en zijn we uiteraard beschikbaar voor vragen.

Nieuwsbrieven

2016
Nieuwsbrief juli

2015
Nieuwsbrief december
Nieuwsbrief nieuwe regeling oktober
Nieuwsbrief oktober
Nieuwsbrief juni
Nieuwsbrief maart

2014
Nieuwsbrief december
Nieuwsbrief juni

2013
Nieuwsbrief december
Nieuwsbrief juni 
Nieuwsbrief maart

2012
Nieuwsbrief december
Nieuwsbrief juni
Nieuwsbrief januari

2011 
Nieuwsbrief december
Nieuwsbrief september
Nieuwsbrief juni 

2010 
Nieuwsbrief december
Nieuwsbrief september
Nieuwsbrief juni
Bericht 'Pensioenfonds buiten gevarenzone'

2009
Nieuwsbrief november
Nieuwsbrief juni
Nieuwsbrief april

2008
Nieuwsbrief oktober
Brief deelnemers inzake toekomst Pensioenfonds

Pensioenoverzicht

Hieronder staat een voorbeeld van een Uniform Pensioen Overzicht (UPO), met in blauw een uitleg van de tekst en bedragen. 

Voorbeeld UPO

Dekkingsgraad 

De dekkingsgraad is het percentage dat de verhouding weergeeft tussen de huidige bezittingen van het fonds en zijn verplichtingen. In bijgevoegde grafiek vind je de ontwikkeling van die dekkingsgraad in de afgelopen periode. Als de dekkingsgraad lager is dan 105, is er sprake van een dekkingstekort. 

Deelnemersbijeenkomsten

Hier vind je de verslagen van de deelnemersbijeenkomsten van de SPC. Als deelnemer krijg je een persoonlijke uitnodiging voor een dergelijke bijeenkomst.

Jaarverslagen 

Reglementen

Informatie ten aanzien van het reglement en de statuten van de SPC worden hier gepubliceerd.