icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Voorwaarden Overstapservices Verzekeringen

Inleidende bepalingen

Artikel 1.

De Consumentenbond biedt op zijn website vergelijkers aan voor verzekeringen. Via deze vergelijkers wordt relevante keuze-informatie aangeboden op aspecten zoals premies, dekkingsvoorwaarden en ervaringen van consumenten. Bij het aanbod wordt eveneens de mogelijkheid geboden om de verzekeringen bij de verzekeraars af te sluiten. De Consumentenbond bemiddelt in het tot stand komen van de verzekeringsovereenkomst en is geen contractspartij.

Artikel 2. Vergunning

De Consumentenbond werkt bij het aanbieden van haar overstapservices inzake de aansprakelijkheidsverzekering, autoverzekering, inboedelverzekering, opstalverzekering, fietsverzekering, reisverzekering en zorgverzekering samen met Swift en RISK. Hiervoor heeft de Consumentenbond de relevante vergunningen verkregen.

De Consumentenbond is gevestigd aan het Enthovenplein 1, 2521 DA in Den Haag. Het kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder WFT (Wet op het Financieel Toezicht) onder het navolgende vergunningsnummer: 12020656, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het KvK-nummer 40409495.

Swift.Online B.V. is gevestigd op de Vijzelstraat 68, 1017HL in Amsterdam. Het kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder WFT (Wet op het Financieel Toezicht) op het nummer: 12012535 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de KvK-nummer 69740550.

RISK Group B.V. is gevestigd op de Newtonbaan 4, 3439NK in Nieuwegein. Het kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder WFT (Wet op het Financieel Toezicht) op het nummer: 12012535 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 37092773.

Artikel 3. Aanvraagformulier

 1. Indien de consument een verzekering wenst af-en/of wenst over te sluiten, kan hij of zij een elektronisch formulier met alle voor de desbetreffende verzekering relevante gegevens invullen. De Consumentenbond zal in samenwerking met RISK vervolgens zorg dragen voor verzending naar de door de gebruiker gewenste aanbieder.
 2. De aanvrager is de verzekeringnemer en deze is persoonlijk verantwoordelijk voor de correcte invulling van het aanvraagformulier. De aanvrager verklaart de vragen op het formulier naar waarheid te hebben beantwoord en wanneer de vragen door een ander zijn ingevuld zich ervan te hebben overtuigd dat de antwoorden juist en volledig zijn ingevuld.
 3.  De door de aanvrager ingevulde persoonsgegevens worden, behoudens hetgeen in lid 1 is bepaald, niet gedeeld met derden. Voor meer informatie hieromtrent, verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring.
 4. De aanvrager kan per e-mail door de Consumentenbond worden benaderd om mee te doen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Het doel van het onderzoek is om informatie te verzamelen om de service en de dienstverlening van de Consumentenbond te optimaliseren.

Artikel 4. Dekking

 1. Het invullen en verzenden van het ingevulde aanvraagformulier leidt niet per definitie tot dekking bij de gekozen verzekeraar. U geniet pas dekking zodra de aanbieder u het polisblad en/of de bevestiging van acceptatie heeft doen toekomen. De overeenkomst heeft in dat geval gelding per de door u gekozen ingangsdatum.
 2. Tenzij anders is aangegeven geniet u in het geval het om een autoverzekering gaat, alvorens de acceptatie heeft plaatsgevonden, automatisch van een voorlopige dekking. Deze voorlopige dekking eindigt zodra de verzekeraar de aanvrager definitief accepteert als verzekerde onder de gevraagde dekking, dan wel indien de verzekeraar de acceptatie weigert. In beide gevallen wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld door de verzekeraar.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. De website en de app waarop de overstapservices van de Consumentenbond worden aangeboden is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Consumentenbond, voor dit betreffende deel in samenwerking met Swift en RISK. RISK houdt de in de vergelijkers weergegeven producten en tarieven up-to-date, voert alle operationele taken en werkzaamheden uit die verband houden en/of samenhangen met de door de consument gedane aanvraag én faciliteert in de technische inrichting van de vergelijkingstools (incl. bijbehorende programmatuur). Swift levert het platform, zowel online als via de app, waarop de Overstapservices worden aangeboden. De Consumentenbond is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeoordelingen van de verzekeraars en overige content. De informatie op de website is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Ter uitvoering van de Overstapservices heeft de Consumentenbond zowel met Swift als RISK de afspraken met betrekking tot de rollen c.q. verantwoordelijkheden schriftelijk vastgelegd. De Consumentenbond kan echter geen garanties geven over de juistheid van de verschafte informatie en adviezen. Snelle ontwikkelingen en of prijswijzigingen kunnen er incidenteel toe leiden dat deze informatie verouderd, niet correct of onvolledig is.
 2. De Consumentenbond kan in ieder geval niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  a. de door de aanbieder gehanteerde aanmeld- c.q. acceptatiecriteria;
  b. de door de aanbieder gekozen en/of gegarandeerde contractdatum en
  c. enige ontstane schade door het niet of te laat afsluiten van het contract.
  d. de juistheid van de informatie die door de verzekerde(n) of hun wettelijk vertegenwoordiger(s) in het aanvraagformulier van de Consumentenbond dan wel het aanvraagformulier van de verzekeraar of diens gevolmachtigde wordt verstrekt.
 3. De keuze van de aanbieder is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de consument zelf. Ook de eventuele afname door de consument van andere producten en/of diensten van de aanbieder komt volledig voor eigen risico, rekening en verantwoordelijkheid. De Consumentenbond aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade.

Artikel 6. Verantwoordelijkheid

 1. De door de consument gekozen nieuwe aanbieder is verantwoordelijk voor de omschakeling en/of start van de dienstverlening.
 2. Mocht het tarief of een andere voorwaarde van de verzekeraar verkeerd zijn weergegeven op de website van de Consumentenbond en diens financiële product en/of dienst op grond van die onjuiste informatie zijn aangevraagd, dan kan de verzekeraar hier consequenties aan verbinden. De verzekeraar kan in zulks geval de verzekering opzeggen dan wel beperken.
 3. Het is de consument die gebruik maakt van de overstapservices van de Consumentenbond niet toegestaan om:
 • de diensten van de Consumentenbond of van de aanbieder door te verkopen
 • valse gegevens in te voeren, zoals bijvoorbeeld valse namen, adressen en andere contactgegevens
 • misbruik te maken van creditcard nummers
 • inbreuk te maken op de beveiliging of het netwerk van de Consumentenbond, zoals bijv. het toegang krijgen tot gegevens die niet voorde gebruiker zijn bedoeld, via het inloggen bij een server of account waarvoor de gebruiker geen toestemming heeft, dan wel via het op enigerlei wijze monitoren van het netwerk om illegaal gegevens te onderscheppen
 • ongevraagd e-mails te verzenden, bijvoorbeeld in de vorm ‘junk mailing’, 'bulk mailing' of 'mail bombing', die advertenties en/of promoties en/of aankondigingen en/of daarmee vergelijkbare inhoud bevatten
 • frauduleuze transacties aan te gaan met aanbieders, zoals bijvoorbeeld het doelbewust begaan van handelingen voor een derde partij zonder diens toestemming.

Artikel 7. Herroepingsrecht

 1. Op de aanvraag van uw verzekering heeft u 14 kalenderdagen bedenktijd vanaf de dag waarop die overeenkomst is aangegaan dan wel, indien dit later is, gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de polis.
 2. De consument dient dit verzoek tot ontbinding te allen tijde rechtstreeks bij de aanbieder in te dienen.

Artikel 8. Ontoegankelijk maken van de Overstapservices

De Consumentenbond behoudt zich het recht voor om de Overstapservices op elk gewenst moment ontoegankelijk te maken of te beëindigen dan wel om de toegang (deels) te beperken zonder voorafgaande melding. De Consumentenbond kan tevens op elk gewenst moment besluiten om een aanbieder van (financiële producten of diensten) uit de Overstapservices te verwijderen of van deelname hieraan uit te sluiten.

 

 

Overige bepalingen

Artikel 9. Klachtmogelijkheid

 1. Klachten inzake de dienstverlening van de Consumentenbond, kunt u overeenkomstig artikel 18 van de Algemene Voorwaarden aan de Consumentenbond kenbaar maken.
 2. Klachten over de afgesloten verzekering dient u te allen tijde te richten aan de verzekeraar.
 3. De klachten worden overeenkomstig de voor de partijen geldende klachtenprocedure afgedaan. Op klachten wordt zo snel mogelijk gereageerd, en wordt alles in het werk gesteld om tot een bevredigende oplossing te komen. Mochten deze niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (http://kifid.nl).

Artikel 10. Disclaimer

 1. Het doorlopen van de stappen op onze website en in onze app, welke resulteert tot het afsluiten van een verzekering, wordt niet geschaard onder het geven van advies. In zulks geval is er sprake van “execution only”, immers behoudt u de autonomie voor de productkeuze en gaat u over tot afsluiten van de verzekering zonder advies in te winnen
 2. Voor vragen over o.a. dekking of voorwaarden kunt u contact opnemen met de Consumentenbond.

Artikel 11

In zaken waar deze Voorwaarden Consumentenbond Overstapservices niet in voorzien zijn Algemene Voorwaarden van de Consumentenbond van toepassing.