icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Algemene Voorwaarden

De producten en diensten van de Consumentenbond kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. In deze Algemene Voorwaarden staan de regels die over en weer gelden. Wat zijn je rechten als je lid bent of wordt van de Consumentenbond of een product of dienst bij ons afneemt? Wat kun je van ons verwachten en wat mogen wij van jou verwachten?

Datum van inwerkingtreding: 1 juni 2024
Laatste update: 3 juni 2024
Deze Algemene voorwaarden zijn ook in pdf-vorm beschikbaar.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden verstaan wij onder:

 • Consumentenbond/Wij: de vereniging Consumentenbond, gevestigd in Den Haag aan het Enthovenplein 1 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40409495.
 • Lid: iedere natuurlijke persoon, die 1 van de lidmaatschappen bij de Consumentenbond heeft.
 • ‘Mijn Account’: jouw persoonlijke omgeving op de website van de Consumentenbond.
 • Special-interestbladen: Geldgids, Gezondgids, Digitaalgids.
 • Statuten: bekijk de statuten van de Consumentenbond.
 • Je: iedere natuurlijke persoon, die gebruikmaakt of wil maken van de producten en/of diensten van de Consumentenbond.
 • Website: www.consumentenbond.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die wij met je sluiten, zoals een lidmaatschap, een abonnement en het afnemen of kopen van losse diensten en producten. Soms gelden daarnaast aanvullende voorwaarden en/of gedragsregels. Die staan apart vermeld bij de betreffende dienst of het betreffende product.

2. Zijn een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig? Of vernietig je een of meerdere bepalingen? Dan blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wel gelden.

Artikel 3. Lidmaatschap

1. Je kunt kiezen uit 4 lidmaatschappen:

a) Basislidmaatschap

b) Kies & Koop

c) Geld & Recht

d) Volledig & Vertrouwd

2. Voor je lidmaatschap betaal je een lidmaatschapsbijdrage, die verschilt per type lidmaatschap. Ook de producten en diensten van de Consumentenbond, die je ontvangt en/of waar je toegang toe hebt, verschillen per lidmaatschap. In onderstaand schema lees je de details voor 2024:

 

Basislidmaatschap

Kies & Koop

Geld & Recht

Volledig & Vertrouwd

Overstap- en bespaarservice

JA

JA

JA

JA

Collectief voordeel

JA

JA

JA

JA

Ledenkorting

JA

JA

JA

JA

Je steunt ons werk

JA

JA

JA

JA

Digitale Consumentengids*

NEE

JA

JA

JA

Alle producttests inzien en vergelijken

NEE

JA

NEE

JA

Financiële en juridische hulp

NEE

NEE

JA

JA

Persoonlijke (klachten)brieven

NEE

NEE

JA

JA

Consumentenbond-app JA JA JA JA

* voor de Consumentengids op papier betaal je een financiële aanvulling

De inhoud van de lidmaatschappen kunnen we veranderen. Zo kunnen we collectieve voordelen en/of bespaarservices toevoegen als we daarmee in consumentenbehoeften kunnen voorzien en de Consumentenbond erin slaagt om een dergelijke service of collectief voordeel aan haar dienstverlening toe te voegen. Andersom kunnen we ook om verschillende redenen besluiten om een collectief voordeel of bespaarservice niet meer voort te zetten. Dit kan onder andere zo zijn wanneer blijkt dat we daarmee niet meer in consumentenbehoeften voorzien óf wanneer we het collectieve voordeel of een service om andere redenen niet meer kunnen aanbieden. Wij informeren je daarover natuurlijk altijd.

Wanneer we een collectief voordeel en/of bespaarservice niet voortzetten, wijzigt je abonnement hierdoor op zo een manier dat je daardoor misschien niet meer lid wilt zijn. Je hebt het recht om je lidmaatschap op te zeggen.

3. Iedereen met een lidmaatschap is automatisch lid van de vereniging Consumentenbond, inclusief de mogelijkheid om binnen die vereniging actief te zijn. Het maakt hiervoor niet uit welk lidmaatschap je hebt. Als verenigingslid heb je de mogelijkheid om verkozen te worden tot lid van de bondsraad en om een stem uit te brengen bij de bondsraadsverkiezingen (meer details daarover vind je in onze statuten).

4. Na aanmelding gaat je lidmaatschap meteen in en je lidmaatschap duurt totdat je het opzegt. Je lidmaatschap stopt dan 1 kalendermaand nadat wij je opzegging hebben ontvangen. Je kan je opzegging ook later laten ingaan. 

5. Bij het aangaan van een lidmaatschap van de vereniging Consumentenbond heb je geen bedenktijd. Je kan dus geen gebruik maken van je herroepingsrecht. Voor de volgende type lidmaatschappen geldt wel een gratis periode van 7 dagen: Kies & Koop, Geld & Recht, Volledig & Vertrouwd. Voor het Basislidmaatschap geldt geen gratis periode van 7 dagen.

Artikel 4. Abonnement op special-interestblad

1. Neem of heb je een abonnement op een of meer van de special-interestbladen Geldgids, Digitaalgids en Gezondgids? Dan ben je niet automatisch lid van de Consumentenbond.

2. Na aanmelding gaat het abonnement op het blad meteen in.

3. Het abonnement geldt voor 1 jaar. Na deze eerste contractperiode gaat het abonnement over in een maandelijks opzegbaar abonnement voor onbepaalde tijd, tenzij je op tijd opzegt. De manier waarop je moet betalen en de betalingsfrequentie blijven hetzelfde als tijdens de eerste contractperiode.

Artikel 5. Losse producten en diensten

Onze losse producten en diensten (zoals een los exemplaar van de (digitale uitgave van de) Consumentengids of van een van de special-interestbladen, boeken en e-books, Klachtenkompas, hypotheekadvies, Kostenservice, Bemiddeling, etc.) zijn niet gekoppeld aan een lidmaatschap van de Consumentenbond. Deze losse producten en diensten zijn beschikbaar voor elke consument. Voor leden geldt een lager tarief op boeken, e-books, tijdschriften en bemiddeling. Voor losse producten en diensten kunnen bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 6. Aanbiedingen, promotionele acties en kennismakingsvoordeel

1. Aanbiedingen en promotionele acties (zoals prijsvragen, wedstrijden, etcetera) die wij aanbieden hebben een tijdelijk karakter. Na de sluitingsdatum (die wij altijd duidelijk vermelden) kan je geen gebruik meer maken van de betreffende aanbieding of actie.

2. Wij kunnen bepalen dat aanbiedingen of acties toegankelijk zijn voor leden, voor niet-leden of voor beide groepen.

3. Voor tijdelijke aanbiedingen en/of acties kunnen speciale actievoorwaarden gelden.

4. Van het kennismakingsvoordeel op een lidmaatschap of abonnement mag je maximaal 1 keer gebruikmaken.

Artikel 7. Prijswijzigingen lidmaatschap en abonnement

Prijswijzigingen maken wij minimaal 4 weken voordat ze ingaan bekend op onze website en via een e-mail. Wij brengen je het gewijzigde bedrag in rekening per eerstvolgend moment dat je de lidmaatschapsbijdrage en/of het abonnementsbedrag moet betalen.

Artikel 8. Betaling

1. Je betaalt periodiek vooruit voor een lidmaatschap en/of een abonnement via een automatische incasso of met een factuur.

2. Een maandlidmaatschap betaal je elke maand vooruit via een automatische incasso.

3. Sluit je een abonnement op 1 of meer special-interestbladen (zie artikel 4) af via onze webshop? Dan betaal je via iDeal of met een factuur.

4. Sluit je een abonnement op één of meer special-interestbladen (zie artikel 4) telefonisch af via onze klantenservice? Dan betaal je met een factuur.

5. Koop je een losse dienst of een product via onze webshop? Dan betaal je via iDeal of met een factuur. Uitzondering hierop is onze dienst Bemiddeling: hiervoor kun je alleen via iDeal betalen.

6. Koop je een losse dienst of een product telefonisch via onze klantenservice? Dan betaal je met een factuur.

7. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen.

Artikel 9. Te laat betaling of niet betalen

1. Je bent in verzuim als je niet betaalt voor of op de uiterste betaaldatum zoals die in de overeenkomst of op de factuur staat.

2. Heb je na 2 of meer betalingsherinneringen niet betaald? Dan kunnen wij de overeenkomst beëindigen zonder opzegtermijn (= ontbinden). Ook kunnen wij vanaf dat moment de wettelijke rente en de wettelijk toegestane incassokosten in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau. We berichten je hierover schriftelijk.

3. Wij mogen openstaande betalingen verrekenen met openstaande vorderingen, zolang deze bedragen voldoende met elkaar in verband staan.

Artikel 10. Herroepingsrecht

1.Je hebt een bedenktermijn van 14 dagen nadat je online of telefonisch een overeenkomst met ons hebt gesloten. Binnen deze termijn kan je de overeenkomst zonder opgave van redenen beëindigen (= ontbinden).

2. Heb je bij ons 1 of meerdere product(en) online of telefonisch besteld? Dan gaat je bedenktijd in op de dag nadat je het (laatste) product hebt ontvangen.

3. Tijdens de bedenktijd mag je de verpakking openmaken. En je mag het product uitproberen en bekijken, net als in een normale winkel. Maar je mag niet meer doen dan nodig is om het product te kunnen beoordelen.

4. Als je een abonnement neemt of een andere dienst van ons afneemt, dan gaat de bedenktijd in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

5. Als je de overeenkomst herroept, dan moet je dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen aan ons melden. Je kunt hiervoor ons standaardformulier voor herroeping gebruiken.

6. Als je een product hebt gekocht en je herroept de overeenkomst, dan stuur je het product zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen vanaf de dag dat je de herroeping aan ons meldt, aan ons terug.

7. Je stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren. Voor zover mogelijk stuur je het product terug in originele staat en verpakking en volgens de door ons gegeven instructies.

8. Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig herroepen van de overeenkomst, en ook het juist en tijdig terugsturen van eventueel ontvangen producten, ligt bij jou. Wij vergoeden alle betalingen die je hebt gedaan, inclusief eventuele leveringskosten. Jouw betaling(en) betalen we zo snel mogelijk aan je terug, maar in elk geval binnen 14 dagen en op dezelfde manier als je aan ons hebt betaald. Deze termijn gaat in op de dag nadat wij het product hebben ontvangen

9. Zodra je inlogt op onze website of op een andere manier gebruikmaakt van één van de voordelen van het Consumentenbondlidmaatschap, is de Consumentenbond gerechtigd een vergoeding in rekening te brengen wanneer je na gebruik van de voordelen alsnog binnen 14 dagen besluit te herroepen.

10. Ook een abonnement op een of meer van onze special-interestbladen kan je binnen 14 dagen herroepen. Je betaalt dan wel wat je gebruikt hebt tijdens de bedenktijd.

Artikel 11. Geen herroepingsrecht

1. Bij het aangaan van een lidmaatschap van de vereniging Consumentenbond heb je geen bedenktijd. Je kan dus geen gebruik maken van je herroepingsrecht. Voor de volgende type lidmaatschappen geldt wel een gratis periode van 7 dagen: Kies & Koop, Geld & Recht, Volledig & Vertrouwd. Voor het Basislidmaatschap geldt geen gratis periode van 7 dagen.

2. Geef je ons toestemming om met het uitvoeren van de overeenkomst te beginnen tijdens de bedenktijd? En ga je akkoord om te betalen voor de gebruikte diensten? Dan betaal je ons voor de dienst.

3. Maakten wij het werk van de dienst helemaal af tijdens de bedenktijd? En gaf je ons hiervoor toestemming? En ging je ermee akkoord dat de bedenktijd zou vervallen als het werk eerder klaar is? Dan heb je geen recht op bedenktijd. Je moet dan alles betalen.

4. Je hebt geen bedenktijd voor losse aankopen van digitale producten, zoals e-books, en ook niet voor een los nummer van de Consumentengids of een van onze special-interestbladen.

Artikel 12. Retourzendingen

Retourzendingen kun je sturen naar onderstaand adres. Een postzegel is niet nodig.

Consumentenbond
Antwoordnummer 2259
2502 XB Den Haag

Artikel 13. Aflevering van losse bestellingen

1. Losse aankopen van (digitale) producten sturen we je per post of digitaal naar het door jou opgegeven (e-mail)adres.

2. Wij sturen je het bestelde product zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen. Geven wij aan dat we niet op tijd kunnen leveren, dan geef je ons nog maximaal 14 dagen extra om alsnog te kunnen leveren. Leveren we dan toch niet binnen die nieuwe termijn of geven wij aan dat we helemaal niet (meer) kunnen leveren? Dan mag je de overeenkomst meteen ontbinden.

3. Ontbind je de overeenkomst? Dan storten wij het eventueel al door jou betaalde bedrag binnen 14 dagen terug.

Artikel 14. Lidmaatschappen en abonnementen wijzigen of opzeggen

1. Wijzigingen van je persoonlijke gegevens en opzegging van het lidmaatschap en/of abonnement(en) kan je als volgt doorgeven:

 • Telefonisch: Dienstverlening & Advisering, telefoon 070 - 445 45 45
  Maandag tot en met vrijdag 8.30 uur - 18.00 uur
 • E-mail: Via het contactformulier op onze website
 • Website: Via 'Mijn Account'
  (kies na inloggen voor ‘Abonnementen')
 • Post: Consumentenbond, Dienstverlening & Advisering
  Postbus 1000, 2500 BA Den Haag

2. Je kan een lidmaatschap op elk moment opzeggen. De opzegging gaat in 1 maand nadat wij de opzegging hebben ontvangen of zoveel later als je de opzegging wilt laten ingaan.

3. Na de eerste periode kan je een jaarabonnement op een special-interestblad elk moment opzeggen. De opzegging gaat in 1 maand nadat wij de opzegging hebben ontvangen of zoveel later als je de opzegging wilt laten ingaan. Als je (ook) hebt betaald voor een periode die na het ingaan van de opzegging ligt, storten wij het bedrag voor die periode binnen 14 dagen nadat wij de opzegging hebben ontvangen terug.

4. Heb je 1 jaar vooruit betaald voor je lidmaatschap en/of abonnement? Houd er dan rekening mee dat je jaarkorting vervalt. Je betaalt dan het reguliere maandtarief voor de maanden dat je lid bent geweest of het abonnement hebt gehad. Het eventueel door ons terug te storten bedrag kan hierdoor lager uitvallen. In een enkel geval kan het zelfs betekenen dat je nog een restant moet bijbetalen. 

5. Zeg je online op, dan krijg je binnen 7 werkdagen een bevestigingsmail. Heb je telefonisch of per brief opgezegd dan krijg je binnen 2 weken een bevestiging. Heb je geen bevestiging ontvangen, neem dan contact op met de afdeling Dienstverlening & Advisering (telefoonnummer en adres staan hierboven).

5. De online Consumentengids en/of een online special-interestblad zijn toegankelijk zolang je een abonnement of lidmaatschap hebt. Heb je een abonnement op bijvoorbeeld de Gezondgids en zeg je die op? Dan kun je de Gezondgids niet meer online lezen. Zeg je het lidmaatschap op waarmee je recht had op de papieren Consumentengids of de digitale variant? Dan is het ook niet meer mogelijk om de Consumentengids online te lezen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Wij doen ons best om de actualiteit en juistheid van de door ons verstrekte informatie en adviezen te waarborgen. Als je gebruikmaakt van deze informatie en/of adviezen, doe je dat altijd voor eigen rekening en risico. Wij raden je aan om altijd goed te letten op de datum van het blad dat je leest, dan wel van de test of prijspeiling die je gebruikt.

Artikel 16. Auteursrechten

Je mag de inhoud van onze uitgaven van de Consumentengids en van de special-interestbladen, de inhoud van onze website of de inhoud andere gegevens, adviezen en informatie van de Consumentenbond, waarop het Auteursrecht rust, niet vermenigvuldigen of voor commerciële doeleinden inzetten zonder onze schriftelijke toestemming.

Artikel 17. Klachten

1. Klachten kan je telefonisch, via ons contactformulier of per post aan ons melden. Wij geven je zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen, antwoord op jouw klacht. Als wij niet binnen deze termijn kunnen antwoorden, laten wij je dat zo snel mogelijk weten. Daarbij laten wij je dan ook weten binnen welke termijn jij wel een antwoord van ons kan verwachten.

2. Ben je het niet eens met de afhandeling van jouw klacht? Dan kan je de klacht binnen een redelijke termijn na afhandeling, schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de directie van de Consumentenbond.

3. De directie van de Consumentenbond laat je binnen 30 dagen schriftelijk weten of en zo ja in hoeverre en op welke manier wij aan je bezwaren tegemoet zullen komen.

Artikel 18. Toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging van deze voorwaarden

1. Wij mogen de Algemene Voorwaarden aanpassen.

2. Afspraken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden gelden alleen als wij ze schriftelijk met je afspreken.

Datum van inwerkingtreding  1 juni 2024.
Datum laatste update: 3 juni 2024.