icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Voorwaarden Energiecollectief

1. Algemeen

1.1 Deze Dienstvoorwaarden gelden voor alle deelnemers aan het Energiecollectief van de Consumentenbond. 

2. Definities

2.1.Vereniging Consumentenbond, gevestigd aan het Enthovenplein 1 te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40409495. 
2.2 Website: website consumentenbond.nl, eigendom van Consumentenbond, welke wordt gebruikt voor het Energiecollectief van de Consumentenbond. De website waarop het Energiecollectief van de Consumentenbond wordt aangeboden is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Consumentenbond, voor dit betreffende deel in samenwerking met RISK.
2.3 Deelnemer:een (rechts)persoon die zich heeft ingeschreven op website of via een ander kanaal, en aan wie Consumentenbond heeft bevestigd dat deze staat ingeschreven als geïnteresseerde.
2.4 Leverancier: aanbieder van product of dienst voor het Energiecollectief, maar niet beperkt tot een energieaanbieder. 
2.5 Dienst: de organisatie, in opdracht van de Consumentenbond, van een veiling en/of Energiecollectief door RISK als tussenpersoon tussen de deelnemer en de leverancier waarvoor een deelnemer zich kan inschrijven en dat kan resulteren in een aanbod. 
2.6. Aanbod: het beste bod of biedingen van leverancier(s) zoals door Consumentenbond en RISK is/zijn geselecteerd en zinvol bevonden om aan deelnemer voor te stellen. 

3. Dienst en Voorwaarden deelnemer

3.1 De inschrijving voor het Energiecollectief is vrijblijvend. Deelnemer wordt met deze inschrijving op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot het Energiecollectief en de veiling. Ook ontvangt deelnemer na de veiling een geheel vrijblijvend en persoonlijk te berekenen aanbod. Om het aanbod te kunnen accepteren en daadwerkelijk over te stappen moet deelnemer wel lid zijn of worden. 
3.2. De deelnemer kan zich op elk ogenblik uitschrijven, zonder inachtneming van een opzeggingstermijn. 
3.3 De deelnemer dient minimaal 18 jaar oud en woonachtig te zijn op een fysiek adres in Nederland. 
3.4 De deelnemer wil de levering van energie laten plaatsvinden in Nederland. 
3.5 Door de inschrijving erkent deelnemer deze dienstvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. 
3.6 Consumentenbond behoudt te allen tijde het recht om naar eigen inzicht inschrijvingen te weigeren of te schrappen. 
3.7 Deelnemer geeft Consumentenbond expliciet toestemming om deelnemer zowel gedurende de lopende campagne als toekomstige campagnes te benaderen via e-mail en/of telefonisch, dit enkel ten behoeve van een veiling en/of Energiecollectief en berichten hieromtrent. Deelnemer heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor communicatie naar aanleiding van desbetreffende veiling en/of Energiecollectief. Deelnemer kan zich eenvoudig afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink onderaan elk e-mailbericht. De afmelding kan ook telefonisch worden doorgegeven aan onze klantenservice via 070-445 45 45. 
3.8 Deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Indien er wijzigingen plaatsvinden in zijn gegevens, zal hij deze wijzigingen onverwijld schriftelijk doorgeven aan Consumentenbond. Indien er reeds een contract is afgesloten met een leverancier dient de wijziging doorgegeven te worden aan de leverancier.  
3.9 Na de veiling zal Consumentenbond aan deelnemer een persoonlijk te berekenen aanbod versturen. Berekening gebeurt op basis van het door deelnemer te bevestigen verbruik. Om dit aanbod te kunnen accepteren en de overstap mogelijk te maken, moet deelnemer lid zijn of worden. Deelnemer kiest zelf of hij het persoonlijk voorstel aanvaardt of niet. Na ontvangst van een persoonlijk te berekenen aanbod, kan Consumentenbond de deelnemer contacteren om eventuele vragen van deelnemer te beantwoorden of onduidelijkheden te verhelderen. 

4. Beperking aansprakelijkheid

4.1 Consumentenbond geeft uitdrukkelijk geen garanties af omtrent de berekening door de deelnemer. De n berekening is volledig onderhevig aan de resultaten van het Energiecollectief, de persoonlijke situatie van de deelnemer en de informatie die deelnemer verstrekt. Consumentenbond geeft met de berekening enkel een indicatie af van de geschatte kostenvoor het eerste contractjaar. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
4.2 Consumentenbond zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden. 
4.3 Consumentenbond is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de contractuele relatie tussen deelnemer en leverancier die mogelijk voortkomt uit het Energiecollectief. Consumentenbond is geen partij indien deelnemer het aanbod van de leverancier accepteert; zij organiseert uitsluitend het Energiecollectief. 
4.4 Consumentenbond is niet aansprakelijk voor schade van deelnemer, tenzij deze schade door Consumentenbond opzettelijk dan wel door aan opzet grenzende bewuste roekeloosheid is veroorzaakt ingevolge niet nakoming van haar voornaamste verbintenissen die erin bestaan de veiling en/of Energiecollectief te organiseren en overeenkomstig huidige deelnemersvoorwaarden een aanbod te bezorgen aan de deelnemer.  
Consumentenbond kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de leverancier op grond van wettelijk toegestane redenen alsnog weigert een overeenkomst te sluiten met de deelnemer. Hieronder is onder meer, maar niet uitsluitend begrepen, de situatie waarbij de leverancier weigert een overeenkomst te sluiten omdat de deelnemer nog openstaande schulden heeft bij deze leverancier of wanneer de deelnemer verhuist naar een andere regio. 
4.5 Consumentenbond is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van leverancier. 
4.6 Consumentenbond werkt op basis van gegevens welke zijn verstrekt door deelnemer. Consumentenbond draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor correcte interpretatie van de gegevens die worden ingegeven door deelnemer. 
4.7 Indien door verhuizing deelnemer de uitkomst van de veiling wil meenemen naar een andere regio kan Consumentenbond niet garanderen dat leverancier daar dezelfde condities kan bieden zoals die in de veiling en/of Energiecollectief tot stand zijn gekomen. 
4.8 Tenzij in geval van opzet of grove schuld van Consumentenbond, of die van haar aangestelde, lasthebbers of andere tussenpersonen, is Consumentenbond niet aansprakelijk voor enige onderbreking van toegang tot de website, noch vertraging in de overdracht van informatie of enig ander defect dat verband houdt met de online gerelateerde dienstverlening. 

 

 

5. Overmacht

5.1 Indien Consumentenbond ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of niet zijn toe te rekenen of waarbij zij wordt verhinderd (een deel van) haar werkzaamheden te vervullen, heeft zij het recht om de uitvoering daarvan op te schorten en bij definitieve verhindering, definitief stop te zetten. Consumentenbond zal deelnemer in dat geval daarover informeren. 
5.2 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Consumentenbond niet in staat is haar verplichtingen jegens deelnemer na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen - in de mate dat deze gebeurtenissen vallen onder de in dit artikel vermelde definitie van overmacht - storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, stakingen, brand en andere bedrijfsstoornissen. 

6. Intellectueel eigendom

6.1 In het kader van het Energiecollectief dat door Consumentenbond wordt georganiseerd en door RISK wordt uitgevoerd, zijn gegevens afgebeeld, waaronder producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's (tezamen 'merken'). Al deze materialen zijn eigendom van, of in licentie bij de Consumentenbond en/of RISK en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 
6.2 De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. Ook de overige inhoud van de website wordt beschermd door het auteursrecht en mag niet elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van de Consumentenbond en/of RISK, behalve voor zover noodzakelijk om de website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten. 

7. Slotbepalingen

7.1 Op deze dienstvoorwaarden en eventuele geschillen die voortvloeien uit de diensten van Consumentenbond is het Nederlands recht van toepassing. 
7.2 Consumentenbond behoudt zich het recht voor om deze dienstvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden direct in werking nadat deze schriftelijk aan deelnemer zijn verstrekt. Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de wijzigingen, kan de deelnemer zich onmiddellijk uitschrijven. 
7.3 Klachten over totstandkoming en/of uitvoering van het contract tussen deelnemer en leverancier kan de benadeelde partij schriftelijk melden bij Consumentenbond.