icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Gebruikersvoorwaarden website

Welke regels gelden voor het gebruik van websites van de Consumentenbond? En waar kun je terecht als je een klacht hebt?

Toepasselijkheid

Artikel 1.
Deze Gebruikersvoorwaarden tussen jou als deelnemer en/of gebruiker van de website(s) van de Consumentenbond. Door gebruik van de website(s) geef je aan akkoord te zijn met deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 2.
Deze Gebruikersvoorwaarden gelden als:

a. Je de website(s) bezoekt

b. Je reviews, klachten, reacties, berichten, meldingen, vragen of andere bijdragen op de websites plaatst. Hieronder vallen in ieder geval de volgende websites en/of webpagina's:

Aanmelding en registratie

Artikel 3.
Bij aanmelding als full-service-lid van de Consumentenbond ontvang je een e-mail met instructies hoe je een strikt persoonlijke inlognaam en wachtwoord kunt aanvragen voor toegang tot het full-service-ledengedeelte van onze website. Je moet je inloggegevens zorgvuldig bewaren en geheim houden. Je mag deze gegevens niet verspreiden of met anderen delen.

Artikel 4.
Voor sommige gedeeltes van onze websites geldt dat je geen inhoudelijke bijdrage kunt plaatsen op de website(s), als je je niet eerst hebt geregistreerd en ingelogd bent.

Artikel 5.
Als je het vermoeden hebt dat jouw inloggegevens, als bedoeld in artikel 3, bij een onbevoegde derde bekend (kunnen) zijn, moet je ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Dit kan op de volgende manieren:

 • Telefonisch: 
  Service & Advies, telefoon 070 - 445 45 45
  Maandag tot en met donderdag 9.00 uur - 17.30 uur
 • E-mail:  
  Via het contactformulier
 • Online:  
  Via 'Mijn Consumentenbond' (kies na inloggen voor 'Mijn abonnementen')
 • Post:  
  Consumentenbond, Service & Advies
  Postbus 1000, 2500 BA Den Haag

Wij zullen je dan zo spoedig mogelijk nieuwe inloggegevens toesturen.

Gedragsregels

Artikel 6.
Je mag de website(s) alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De website(s) staan tevens open voor reacties van ondernemingen naar aanleiding van rechtstreeks tot die ondernemingen gerichte bijdragen. Een bijdrage van een deelnemer geeft uitsluitend de mening van deze deelnemer weer en is niet noodzakelijkerwijs de mening van de Consumentenbond.

Artikel 7.
De Consumentenbond beheert de websites. Wij kunnen bijdragen van deelnemers op naleving van deze Gebruikersvoorwaarden controleren. Wij controleren, al naar gelang de inhoud van de bijdrage:

 • Voorafgaand aan plaatsing
 • Steekproefsgewijze na plaatsing
 • Achteraf op basis van klachten (zie artikelen 12 en 19)

Artikel 8.
Je mag op de website(s) geen strafbare en/of onrechtmatige activiteiten ontplooien of daartoe aanzetten. Niet toegestaan zijn tevens:

 • discriminerende of beledigende commentaren;
 • onwelvoeglijk taalgebruik;
 • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands;
 • het noemen van privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
 • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers;
 • gedrag dat de ongestoorde beleving van het gebruikersgedeelte door anderen hindert;
 • het zich voordoen als een andere persoon;
 • het plaatsen van commerciële boodschappen;
 • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

Artikel 9.
Je mag geen teksten op de website(s) plaatsen die zijn gekopieerd uit andere bronnen, zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken. Je mag wel de bron zelf noemen, eventueel voorzien van een link naar (uitsluitend) de voorpagina van de betreffende website. Ook mag je een beknopt citaat uit jouw bron plaatsen.

Artikel 10.
Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is gezien de aard van onze werkzaamheden inherent aan het karakter van de website. Je moet dat altijd op zorgvuldige wijze doen, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

Artikel 11.
De Consumentenbond behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden. Wij kunnen deelnemers die deze Gebruikersvoorwaarden overtreden, uitsluiten van verder gebruik van de website(s).

Artikel 12.
Waar van toepassing zal de Consumentenbond mogelijkheden bieden om online bezwaar aan te tekenen tegen op de website(s) geplaatste teksten van deelnemers. Dit gebeurt elektronisch via de aanklikbare individuele bezwaarknop.

 

 

Waarschuwing

Artikel 13.
Wij raden je aan om bijzonder voorzichtig te zijn met het volgen van advies dat andere deelnemers op de websites geven. Dit is vooral van belang bij adviezen op financieel, medisch en juridisch gebied. Raadpleeg hiervoor altijd een deskundige en professionele adviseur.

Hergebruik van bijdragen

Artikel 14.
Door gebruik te maken van de websites geef je ons toestemming om jouw bijdrage te gebruiken in onze uitingen c.q. publicaties, met uitzondering van uitingen c.q. publicaties voor promotionele doeleinden.

Artikel 15. 
Zonder onze voorafgaande toestemming mag je geen bijdragen van de website(s) kopiëren, bewerken of publiceren, of samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan de websites publiceren. Dat mag ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks.

Aansprakelijkheid

Artikel 16.
Je bent aansprakelijk voor alle gevolgen van je activiteiten op de website(s) en voor onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van jouw inloggegevens.

Artikel 17.
Door gebruik van de websites aanvaard je de verplichting tot schadeloosstelling van de Consumentenbond, als de Consumentenbond schade lijdt doordat jij je niet houdt aan deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 18.
De Consumentenbond is niet aansprakelijk voor een (tijdelijke) onmogelijkheid om de website(s) te gebruiken en/of te lezen.

Klachten

Artikel 19.
Klachten kun je elektronisch kenbaar maken via de aanklikbare individuele bezwaarknop of via het reactieformulier op onze website. Omschrijf en onderbouw je klacht, bij voorkeur met kopie van de bijdrage en met vermelding van het webadres of url uit de adresbalk van je browser. Vergeet niet je contactgegevens te vermelden. Is er geen bezwaarknop beschikbaar, dan kun je jouw klacht indienen op de manier die in artikel 5 is aangegeven.

Artikel 20.
De webredactie neemt jouw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Je krijgt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen antwoord. Als je het oneens bent met de afhandeling van je klacht, dan kun je jouw bezwaar binnen 30 dagen na afhandeling schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de directie van de Consumentenbond (adres: Postbus 1000, 2500 BA Den Haag). De directie laat jou binnen 30 dagen na ontvangst van je bezwaar weten of, en zo ja, op welke wijze wij aan jouw bezwaar tegemoet zullen komen.

Privacy

Artikel 21.
De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in een Privacyverklaring. Daarin staat ons cookiebeleid. 

Toepasselijk recht

Artikel 22.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

Wijzigingen

Artikel 23.
De Consumentenbond heeft het recht om wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden aan te brengen.