icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Medisch dossier inzien

Je hebt het recht om je medisch dossier in te zien bij een zorgverlener. Wat komt er bij kijken en wat zit er eigenlijk in een medisch dossier? We zetten alles voor je op een rijtje.

medisch-dossier

Ken je rechten-1200x800Wat zijn mijn rechten?

 • Het recht op inzage in je medisch dossier is onder meer vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). 'De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden'. De zorgverlener moet de patiënt hierbij zo goed mogelijk begeleiden. 
   
 • Wil je jouw dossier (gratis) inzien in de praktijk? Maak hiervoor dan een afspraak. Je kunt telefonisch of schriftelijk een kopie van je medisch dossier opvragen
   
 • Je hebt ook het recht om (delen van) je medisch dossier te laten wijzigen als de informatie niet klopt. Of je dossier te laten vernietigen voordat de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar is verlopen.  
   
 • Iedere zorgaanbieder (huisarts, apotheek, ziekenhuis) houdt zijn eigen dossier bij. Wil je weten wat een bepaalde zorgaanbieder in zijn dossier heeft staan? Vraag deze dan op bij die specifieke zorgaanbieder. Kijk op de website van je zorgaanbieder hoe je dit het beste kunt doen.
   
 • Alleen als een derde persoon schade kan ondervinden, mag een arts je inzage weigeren. In alle andere gevallen heb je altijd recht op inzage en een afschrift van je medisch dossier.
   
 • Wil je jouw dossier laten wijzigen of vernietigen? Een arts mag dit alleen weigeren als de informatie noodzakelijk is voor verdere behandeling, of van belang is voor anderen (denk aan een patiënt met een erfelijke ziekte).

Als de arts ten onrechte niet meewerkt, wijs hem of haar dan op je rechten zoals die zijn vastgelegd in de WGBO. Blijft de arts hardnekkig weigeren, vraag dan eventueel een andere arts om te bemiddelen. Je kunt ook een klacht indienen tegen je zorgverlener. Als uiterste middel kun je naar de rechter stappen om inzage af te dwingen. 

Medisch dossier onder AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht voor de gehele Europese Unie. Deze wet regelt hoe bedrijven en organisaties jouw persoonsgegevens verwerken en vervangt de Wet bescherming persoonsgevens (Wbp). De AVG versterkt privacyrechten en zorgt voor meer verplichtingen voor organisaties bij het verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent de AVG voor de rechten rondom het medisch dossier?

 • Het recht op inzage in je medisch dossier verandert niet onder de AVG. Net als onder de Wbp heb je als patiënt recht op inzage in je medisch dossier, op de persoonlijke werkaantekeningen van de zorgaanbieder na. Alleen als de privacy van iemand anders dan de patiënt zelf door inzage wordt geschaad, mag de arts inzage weigeren. De arts moet dan wel aantonen dat de privacy van de ander in dit geval zwaarder weegt dan het belang van de patiënt.
   
 • Nieuw onder de AVG is dat de zorgaanbieder voor een kopie van het medisch dossier in principe geen kosten meer mag rekenen. Alleen wanneer het verzoek van de patiënt 'ongegrond of buitensporig' is (bijvoorbeeld bij herhaaldelijke verzoeken of extra kopieën) mag de zorgaanbieder een redelijke vergoeding vragen, of het verzoek weigeren. Persoonlijke werkaantekeningen van zorgaanbieders vallen buiten het inzagerecht van de patiënt.
   
 • Een nieuw recht onder de AVG is het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat mensen het recht hebben om persoonsgegevens mee te nemen naar een andere (zorg)aanbieder. Op het medisch dossier is dit recht deels van toepassing. Persoonsgegevens die een patiënt zelf actief of bewust afgeeft, en gegevens die de patiënt indirect afgeeft door het gebruik van een dienst of apparaat (denk aan gegevens via een pacemaker of bloeddrukmeter) vallen onder het recht op dataportabiliteit. Maar de conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen van een arts op basis van die gegevens dan weer niet.
   
 • Een ander nieuw recht onder de AVG is het recht op vergetelheid (het recht om vergeten te worden). De AVG biedt hierbij ruimte aan nationale wetgeving. Zodoende geldt het recht om vergeten te worden in principe niet voor medisch dossiers.

  In Nederland geldt namelijk de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo), waaruit blijkt dat een medisch dossier 15 jaar bewaard moet worden. Zoals gezegd mag je de zorgverlener wel vragen om je gegevens eerder te vernietigen. Hij zal hier gehoor aan moeten geven, tenzij er (zoals eerder vermeld) regels gelden die bepalen dat de gegevens bewaard moeten worden.

Wat zit er in een medisch dossier?

Volgens artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) hoort de volgende gezondheidsinformatie in elk geval in een medisch dossier thuis:

 • Informatie over de medische behandelingen.

 • Belangrijke gegevens voor de continuïteit van zorg.

 • Persoonsgegevens.

 • Schriftelijke wilsverklaringen.

Een medisch dossier is van niemand, maar de arts is wel de beheerder. Nabestaanden hebben in principe geen recht op inzage in het dossier van een overledene. Het medisch beroepsgeheim geldt ook na de dood. Maar aan een nabestaande die een goede band met de overledene had, geeft de arts in de praktijk vaak toch toestemming. 

Medicijnen 

Naast receptmedicijnen moet ook het gebruik van zelfzorgmiddelen in het medisch dossier worden opgenomen. Dit zijn medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Artsen en apotheken horen hier regelmatig naar te vragen. Maar het is verstandig het medicijngebruik ook zelf door te geven. Dit is belangrijk, want een medicijn kan bijvoorbeeld minder goed werken als je daarnaast nog andere middelen slikt.

Lees ook: