icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Sinds 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) van kracht. Deze wet regelt de Nederlandse zorgverzekering. Maar wat staat er in de Zorgverzekeringswet? Hoe wordt de zorg eruit betaald? En waarom moet ik een bijdrage aan de Zvw betalen?
fauve panis

Fauve Panis   Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:9 april 2024

zorgverzekering

Wat is de Zorgverzekeringswet (Zvw)?

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is de wet die de zorgverzekering regelt. Het vormt samen met de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet, het Nederlandse zorgstelsel. In de Zvw staan verschillende regels rondom de Nederlandse zorgverzekering.

Met de zorgverzekering wordt hier alleen de basisverzekering bedoeld. Niet de aanvullende zorgverzekering.

Onderdelen Zorgverzekeringswet

Enkele belangrijke onderdelen van de Zorgverzekeringswet zijn bijvoorbeeld:

Verzekeringsplicht

De Zorgverzekeringswet (Zvw) bepaalt dat iedereen die verzekerd is voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht een Nederlandse zorgverzekering moet hebben. In de praktijk betekent dat dus een verzekeringsplicht voor:

  • Iedereen die in Nederland woont én
  • Iedereen die in het buitenland woont maar inkomsten uit Nederland ontvangt. Door arbeid of een uitkering.

De aanvullende zorgverzekering valt niet onder de Zvw en is dus niet verplicht.

Acceptatieplicht

Zorgverzekeraars zijn op hun beurt weer verplicht om mensen te accepteren voor de zorgverzekering. Ook hier gaat het alleen om de basisverzekering. Voor een aanvullende verzekering geldt geen acceptatieplicht vanuit de verzekeraar.

Begin en einde van de zorgverzekering

De Zvw regelt bijvoorbeeld dat de verzekeringnemer de zorgverzekering uiterlijk 31 december op kan zeggen. Dat geldt dan met ingang van 1 januari het volgende kalenderjaar.

Inhoud van de basisverzekering

De inhoud van het basispakket is wettelijk geregeld. De rijksoverheid laat zich voor de inhoud van het basispakket adviseren door het Zorginstituut Nederland.

In het Besluit zorgverzekering (Bzv) staan de zorgvormen die in de basisverzekering zitten.

Premie voor de zorgverzekering

De Zvw stelt dat de verzekeringnemer premie moet betalen voor de zorgverzekering. Voor kinderen geldt een uitzondering. Tot de maand die volgt op de 18e verjaardag van een persoon, hoeft er geen premie te worden betaald.

Eigen risico

In de Zvw staat de werking en de hoogte van het verplichte eigen risico vermeld. Verder stelt de Zvw dat verzekeraars een vrijwillig eigen risico mogen aanbieden van €100, €200, €300, €400 of €500 per kalenderjaar. Dit in ruil voor premiekorting.

Financiering Zorgverzekeringswet

De Zvw-zorg wordt bekostigd via verschillende financieringsstromen:

Zorguitgaven

De zorguitgaven van verzekeraars bestaan uit de kosten die hun verzekerden hebben gemaakt voor zorg uit het basispakket. Om deze zorguitgaven te bekostigen, ontvangen zorgverzekeraars van hun verzekerden inkomsten. Dit is in de vorm van het eigen risico en de nominale premie voor de zorgverzekering.

Vereveningsbijdrage

Vanuit het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) ontvangen zorgverzekeraars een vereveningsbijdrage. Dat is een financiële compensatie voor verzekeraars die meer verzekerden hebben met hoge zorgkosten.

Rijksbijdrage kinderen

Het Zorgverzekeringsfonds ontvangt op zijn beurt een rijksbijdrage kinderen vanuit de overheid.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Daarnaast ontvangt het Zorgverzekeringsfonds inkomsten via de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB). De inkomensafhankelijke bijdrage is een bedrag dat iedereen die inkomen ontvangt moet betalen voor de Zorgverzekeringswet.

De hoogte ervan hangt, zoals de naam al zegt, af van de hoogte van je inkomen. De maximale bijdrage aan de Zvw verschilt per persoon. Vaak betaalt de werkgever of uitkeringsinstantie de bijdrage voor de Zvw. De bijdrage (Zvw premie) wordt dan ingehouden op het loon of de uitkering van de burger.

Ben je benieuwd hoe hoog jouw bijdrage aan de Zvw is? Via de Belastingdienst kun je de inkomensafhankelijke percentages bekijken.

Belastingen en zorgtoeslag

De overheid ontvangt belastingen via burgers en werkgevers. Burgers met lage inkomens ontvangen op hun beurt zorgtoeslag van de overheid ter compensatie voor de zorgpremie.

Beschikbaarheidsbijdrage

Tot slot ontvangen zorgverleners (naast de betalingen voor zorgkosten door verzekeraars) van het Zorgverzekeringsfonds nog een beschikbaarheidsbijdrage. DIt is een bijdrage voor kosten die niet bij verzekerden in rekening kunnen worden gebracht.

Bronnen: Zorginstituut, Rijksoverheid, Besluit zorgverzekering, Zorgverzekeringswet