icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Geweigerd voor autoverzekering

Je kunt (onterecht) geweigerd worden voor een autoverzekering vanwege je leeftijd of na te veel claimen. De autoverzekeraar kan je verzekering ook stopzetten, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt. Het is dan lastig een nieuwe autoverzekering af te sluiten. De Consumentenbond geeft tips.

Marlies Feytens

Marlies Feytens , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:22 mei 2019

Artikel afwijzing schorsing royement autoverzekering

Mag je worden geweigerd voor een autoverzekering?

Ja, want voor de meeste verzekeringen hoeven verzekeraars je niet verplicht te accepteren. Ook een autoverzekeraar kan jou dus weigeren als klant. Bijvoorbeeld als ze vinden dat je te veel hebt geclaimd of op basis van je leeftijd of de leeftijd van je auto.

Wijst een verzekeraar jouw aanvraag van een verzekering af, dan heb je in elk geval recht op een goed gemotiveerde afwijzing. De Gedragscode Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars schrijft namelijk voor dat een afwijzing in ‘schriftelijke en begrijpelijke bewoordingen’ moet worden gecommuniceerd. Uit meldingen bij de Consumentenbond blijkt dit niet altijd te gebeuren. Vraag de verzekeraar schriftelijk om een toelichting als de motivatie voor een afwijzing vaag is: gebruik de voorbeeldbrief uitleg afwijzing verzekering (doc).

Jouw schadeverleden geregistreerd

Bij het beoordelen van nieuwe klanten maken verzekeraars gebruik van databases als Roy Data en het Centraal Informatie Systeem CIS. Hierin staat jouw schadeverleden geregistreerd, wat een nieuwe verzekeringsaanvraag soms flink in de weg kan zitten. In CIS kunnen verzekeraars de schadeclaims (behalve zorgdeclaraties en rechtsbijstandclaims) inzien. Een verzekeraar verifieert bij een polisaanvraag via CIS de klantgegevens. Alleen een registratie is geen reden om iemand te weigeren, ook moet een verzekeraar zijn beleid kunnen uitleggen.

Van alle verzekeringsaanvragen per maand wordt zo'n 15% niet automatisch geaccepteerd. De schuldvraag staat niet in CIS, maar die informatie kunnen verzekeraars wel bij elkaar opvragen. Als je een schade claimt en deze (alsnog) zelf betaalt, kan er toch een registratie zijn. Fraudegevallen blijven tot maximaal 8 jaar in CIS staan, schadeclaims 5 jaar. Verzekerden worden alleen via de polisvoorwaarden en eventueel bij een schadeclaim of fraude op deze CIS-registraties gewezen.

Vraag inzage in je gegevens

Wil je de CIS-registraties inzien, dien dan kosteloos een inzageverzoek in via Stichting CIS. Klopt de registratie niet, dan kun je bij CIS een correctieverzoek indienen waarna contact wordt opgenomen met de verzekeraar. Jaarlijks krijgt CIS zo’n 400 correctieverzoeken, waarvan een kwart leiden tot aanpassing van een registratie. Wil je inzage in gegevens bij andere bedrijven, zoals Focum en Experian? Gebruik dan het stappenplan voor het doen van een inzageverzoek.

Hogere premie door je postcode

Autoverzekeraars kijken bij de acceptatie van een nieuwe verzekerde ook naar zogenoemde risicogebieden en wijken. Dit doen ze door naar je postcode en soms ook je huisnummer te kijken. Als je in een wijk met sociale huurwoningen woont, kan het zijn dat je een hogere premie betaalt. Reaal kijkt zelfs naar het huisnummer voor het bepalen van het risico bij een autoverzekering.

Discriminatie op grond van onder meer geslacht, ras en nationaliteit mag volgens het College voor de Rechten van de Mens niet. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er vooral mensen met een niet-Nederlandse afkomst in een gebied wonen. Deze indirecte vorm van discriminatie via bijvoorbeeld postcode is vaak moeilijk te bewijzen en hangt ook sterk af van de casus.

Voel je je gediscrimineerd door een autoverzekeraar, dan kun je dit melden bij het College voor de Rechten van de Mens. Deze registreert het signaal of start een procedure die uitmondt in een uitspraak waarin staat of er wel of geen sprake is van discriminatie. Er zijn 2 oude onderzoeken van het College naar postcodegebieden en discriminatie:

Problemen na een aankoop?

Je gelijk halen kan soms flink tegenvallen. We helpen je graag verder. Afhankelijk van de aard van je klacht kan dat bijvoorbeeld met een Brief op maat of persoonlijke Bemiddeling.  Bel 070 - 445 45 45 en bespreek je mogelijkheden.

kader_bembom1

Stopzetten autoverzekering na veel claims

Autoverzekeraars kunnen te veel claimen afstraffen met een premieverhoging, het inperken van de dekking en het opzeggen van de polis (royement). Dit moet dan wel in de voorwaarden van je autoverzekering staan, inclusief de opzegtermijn. Een opzegging vanwege te veel claims kan alleen op de datum waarop de polis afloopt (de contractvervaldatum) óf met een heel goede reden, zoals fraude. Na welk aantal en soort schades een autoverzekering wordt stopgezet (royement), kan per autoverzekeraar verschillen. Deze specifieke informatie staat doorgaans niet in de voorwaarden.

Overstappen na te veel claims

Overstappen na ‘te veel’ claims kan lastig zijn, omdat een nieuwe verzekeraar het schadeverleden - zo mogelijk - meeweegt voor acceptatie. In het slechtste geval kun je alleen nog een polis tegen een veel hogere premie afsluiten bij de Vereende (voorheen Rialto), een verzekeraar die zich richt op risicovolle klanten. Er zijn goedkopere alternatieven zoals Lastpoint verzekeringen, waar je een 'herstelpolis' kunt aanvragen bij een andere verzekeraar. Je moet de premie voor een halfjaar of jaar dan wel in één keer vooruitbetalen.

Premie autoverzekering niet betaald

Een ongemerkte en onbedoelde betalingsachterstand - bijvoorbeeld door een foutje met de post, een gewijzigd rekeningnummer of mislukte incasso - kan zorgen voor royement van je autoverzekering. Als een premieachterstand te lang duurt, schorsen verzekeraars de dekking. Je bent dan niet meer verzekerd. Pas als alle achterstallige bedragen zijn voldaan, wordt de schorsing opgeheven. De dekking in de tussenliggende periode wordt niet hersteld. Als de achterstallige betaling te lang open blijft staan, wordt je door de verzekeraar geroyeerd.

Omdat een royement eveneens geregistreerd wordt in CIS is het lastig om daarna nog elders een (schade)verzekering af te sluiten. Verzekeraars checken dat systeem namelijk als je een aanvraag indient. Ook kunnen verzekeraars bij de aanvraag de vraag stellen of je ooit geroyeerd of geweigerd bent voor een verzekering. Als je de vraag onterecht ontkennend beantwoordt, kan de verzekeraar je registreren als fraudeur. 

Aanmaning voor schorsing

Voordat een verzekeraar tot schorsing overgaat, moet de verzekeraar eerst een aanmaning sturen. Daarin moet een wettelijke betalingstermijn van 14 dagen opgenomen zijn en wat de consequenties zijn van niet of te laat betalen. Verzekeraars maken hier weleens fouten in. De aanmaning mag bijvoorbeeld niet binnen de 'respijttermijn' (meestal 30 dagen na de premievervaldatum) verstuurd worden.

Klagen over schorsing dekking autoverzekering

Ben je het oneens met de schorsing of stopzetting van je autoverzekering (royement) na een betalingsachterstand? Protesteer dan schriftelijk bij de verzekeraar en dreig met een gang naar het Kifid. Draag ook voorbeelduitspraken aan waaruit blijkt dat je onterecht geschorst of geroyeerd bent.

Voorbeeldklacht: Een verzekerde werd geroyeerd door Ditzo vanwege een vermeende betalingsachterstand, waarna zijn schade ook niet werd uitgekeerd. Volgens een uitspraak van het Kifid heeft de verzekeraar niet tijdig gewaarschuwd voor het risico van een betalingsachterstand en schorsing van de dekking. De verzekeraar moest de schade daarom alsnog uitkeren.

Deel je ervaringen

Ben jij zonder duidelijke reden wel eens geweigerd door een bedrijf als klant of werd een bepaalde dienst je geweigerd omdat je in een bepaald 'risicoprofiel' valt, zonder duidelijke toelichting? Of heb je wel eens vooruit moeten betalen omdat je een 'verkeerde' postcode hebt? Mail je ervaring naar ons meldpunt: dupevanjedata@consumentenbond.nl

Lees ook: